Hyresgästerna klarar inte för stora hyreshöjningar. Foto: TT

Nej tack till hy­res­höj­ningar

Nu drar för­hand­lingarna om 2019 års hy­ror igång på all­var. Hyres­värdarnas re­kord­stora vinster och fort­satt låga rän­tor bör synas i hy­res­för­hand­lingarna för 2019 och bör in­ne­bära inga el­ler yt­terst små hyres­jus­te­ringar. Det är det rim­liga, inte de 3–3,5 pro­cent som är den hy­res­höj­ning Fas­tig­hets­ä­ga­rna och SABO vill ha i Skåne.
I Skåne är flera hyres­jus­te­ringar re­dan klara in­för 2019. Des­sa jus­te­ringar är del av två­års­av­tal och ligger på 0,89–0,95 pro­cent. Des­sa ser vi som mer rim­liga ni­våer på hyres­jus­te­ringar un­der 2019.

Fas­tig­hets­ä­ga­rna vill i sina hyres­krav för 2019 gär­na koppla hyres­ut­veck­lingen till den samhällsekonomiska ut­veck­lingen.
Det skulle ju kun­na vara lo­giskt mot bak­grund av att in­fla­tionen nu är på väg upp­åt. Men då väljer fas­tig­hets­ä­ga­rna att bort­se ifrån att hy­rorna stigit vä­sent­ligt mer än in­fla­tionen. Kost­naden för att bo i hy­res­hus har stigit mer än dub­belt så myc­ket som andra priser se­dan 1980.
Hy­res­rätten har varit den mest at­trak­tiva in­ves­te­rings­formen de senaste 20 åren med bättre för­ränt­ning än lo­kaler. En av an­led­ningarna är en sä­ker in­komst i form av hyra som ald­rig sjunker.

In­för att för­hand­lings­ar­be­tet drar igång har Hyres­gäst­fö­re­nin­gen ana­ly­serat bo­stads­fö­re­tagens ekonomi. Vi kan pre­cis som för­ra året kon­sta­tera att det är fort­satt lön­samt att äga och för­valta hy­res­fas­tig­heter.
Hyres­värdarnas vinster har fort­satt öka, rän­torna är låga och i stort sett alla lä­gen­heter är ut­hyrda. I för­hål­lan­de till risk är av­kast­ningen vid fastighetsägande myc­ket god, både ge­nom di­rekt­av­kast­ning och ge­nom vär­de­steg­ring. För­klar­ingen är en­kel – det råder bo­stads­brist i näs­tan hela Sverige.

Den eko­no­miska si­tua­tionen för hy­res­gästerna på­verkar i för­läng­ningen hela samhällsekonomin. En pro­cent i hy­res­höj­ning, vil­ket kan låta som en li­ten ök­ning, minskar hy­res­gästers köp­kraft med en mil­jard kro­nor. Man ska ock­så komma ihåg att sex av tio hus­håll be­står av en­sam­stå­en­de, med el­ler utan barn, som en­samma ska bära en even­tu­ell hy­res­höj­ning med sin enda in­komst.

Det råder dess­utom stor enig­het om att hy­res­rätten är skat­te­mäs­sigt miss­gynnad jäm­fört med ägda små­hus och bo­stads­rätter. Det handlar om stora pengar i form av till ex­em­pel rän­te­av­drag och ROT-av­drag. För hy­res­rättens kon­kur­rens­kraft och fram­tid är det av yt­ter­sta vikt att den får bättre skat­te­mäs­siga vill­kor. Det blir en vik­tig upp­gift för nästa rege­ring att få till en skat­te­re­form som in­ne­bär en mer ne­u­tral be­skatt­ning av upp­lå­tel­se­formerna.
Hyres­gäst­fö­re­nin­gen kräver rim­liga hyres­jus­te­ringar, ba­serade på lo­kala för­ut­sätt­ningar. Där­för är det vik­tigt för oss hy­res­gäster att för­hand­lingarna sker lo­kalt, och inte na­tio­nellt.

Dagens fråga

Ska du rösta i EU-valet?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev