Hyresvärden begär City Gross i konkurs

MALMÖ City­gross i Ro­sen­gårds cent­rum har en hy­res­skuld på tio mil­joner kro­nor. Hy­ran har inte be­talts på mer än ett år och nu an­söker Tria­non Ro­sen­gård Cent­rum AB om att bo­laget ska för­sättas i kon­kurs.

Tria­non Ro­sen­gård Cent­rum AB äger hela cent­rum­bygg­naden se­dan 2016. Här finns bland an­nat Citygrossbutiken som öppnade 2003. Bu­tiks­ytan är på cir­ka 7 000 kvad­rat­me­ter.
Från bör­jan stod City Gross Sverige AB för hyres­kon­traktet. I juli 2017 över­läts kon­traktet till Ro­sen­gård Cent­rum Stor­livs AB, ett an­nat bo­lag inom Bergendahls. Hyres­värden Tria­non ac­cep­terade inte överlåtelsen men ändrade sig senare.

Överlåtelsen ac­cep­terades den 1 de­cem­ber 2017 men se­dan dess har det inte be­talats in en enda kro­na i hyra. To­talt rör det sig om obe­talda hy­ror på mer än tio mil­joner kro­nor. Själva kon­kurs­an­sö­kan gäller ett be­lopp på drygt åtta mil­joner kro­nor, från den 1 de­cem­ber 2017 fram tills den sis­te sep­tem­ber i år.
Hy­ran är drygt 2,5 mil­jon kro­nor i kvar­talet.
– Tack vare att Tria­non står eko­no­miskt starkt har vi lyc­kats klara det här. Ett mind­re fö­re­tag som inte har sam­ma eko­no­miska mus­kler hade nog inte haft lika lätt att ta matchen med Ber­gen­dahls­grup­pen, kom­men­terar Olof Andersson som är vd för Fas­tig­hets AB Tria­non.
– Jag måste säga att vi är för­vå­nade över Bergendahls och led­ningens låga nivå på af­färs­man­na­skap. Efter­som hy­ran inte är be­tald ser vi kon­traktet som för­verkat.

Tria­non an­ser att det bo­lag inom Ber­gen­dahls­grup­pen som kon­traktet över­låtits på saknar be­tal­nings­för­må­ga.
Ny­li­gen lämnades en kon­kurs­an­sö­kan in till Malmö tings­rätt. En för­hand­ling är ut­satt till den 6 no­vem­ber.

Vill ni att City­gross ska lämna Ro­sen­gårds cent­rum?
– Nu får vi av­vakta för­hand­lingen och se vad den leder till. Vi har långt gångna för­hand­lingar med en låg­pris­ak­tör som vill eta­blera sig där. Ro­sen­gårds cent­rum be­höver en låg­pris­ked­ja, kon­sta­terar Olof Andersson.
– Att City­gross över­låter sitt hy­res­av­tal till ett bo­lag som saknar be­tal­nings­för­må­ga och hotar med kon­kurs om vi inte sänker hy­ran är oer­hört ose­ri­öst.

Dagens fråga

Har du redan röstat i EU-valet?

  • Nej (69%, 339 Röster)
  • Ja (31%, 152 Röster)

Antal röster: 491

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev