När bristen på kompetent arbetskraft är stor måste företagen hitta egna strategier. Foto: TT

Kom­pe­tens­bristen kan lösas

Kom­pe­tens­bristen i Sverige är re­kord­hög. Hela fyra av tio fö­re­tag har i dag svårt att hitta rätt kom­pe­tens. Ut­veck­lingen ris­kerar att skada både fö­re­tagens till­växt och landets kon­kur­rens­kraft. Nu be­höver fö­re­tagen ta an­svar för att säkra sin kom­pe­tens­för­sörj­ning.
De främs­ta or­sakerna till kom­pe­tens­bristen är att sökande saknar kon­kreta yr­kes­kun­skaper och till­räck­lig er­fa­ren­het. Dess­utom får ar­bets­gi­va­rna in för få an­sök­ningar.
Di­gi­ta­li­se­ringen och den snabba ut­veck­lingen på arbetsmarknaden på­verkar ock­så. När fö­re­tag di­gi­ta­li­serats och yr­kes­roller för­ändras blir det svårare att hitta kan­di­dater med rätt kom­bi­na­tion av tek­niska kun­skaper och per­son­liga egen­skaper.

Kom­pe­tens­bristen ställer ökade krav på fö­re­tag att tänka nytt kring re­kry­ter­ing. På ManpowerGroup menar vi att fler fö­re­tag bör ut­veckla en stra­te­gi för att säkra sin kom­pe­tens­för­sörj­ning, både nu och i fram­tiden.
En så­dan stra­te­gi kan in­ne­hålla följande fyra delar:

1. Bygg – in­ve­stera i lärande och ut­veck­ling.
Ut­veckla kom­pe­tensen hos de med­ar­be­ta­re ni re­dan har och se till att ett stän­digt lärande finns i or­ga­ni­sa­tionen. Det gynnar både fö­re­taget, som kan möta om­världens nya krav, och med­ar­be­ta­rna, som blir an­ställ­nings­bara både nu och i mor­gon.

2. Köp – re­kry­tera el­ler hyr in rätt kom­pe­tens.
Ett starkt ar­bets­gi­var­va­ru­mär­ke och en at­trak­tiv fö­re­tags­kul­tur un­der­lättar när ni ska re­kry­tera el­ler ta in ex­terna re­surser på kon­sult- el­ler hyruppdrag. Dess­utom mo­ti­veras allt fler av att känna att de bi­drar till ett po­si­tiv sam­hälls­ut­veck­ling på jobbet.

3. Låna – skapa ett nät­verk av gig-job­ba­re.
All kom­pe­tens be­höver inte finnas inom fö­re­taget. Med en ta­lang­pool med ex­terna per­soner för till­fäl­liga be­hov kan ni snabbt hitta rätt per­son för rätt jobb. Det kan­ske är stu­denter, fri­lan­sa­re el­ler ti­digare kol­le­gor som inte läng­re vill vara fast an­ställda utan vill ha mer flexibilitet i ar­bets­livet.

4. Växla – för­ändra el­ler hitta nya roller.
An­vänd de kom­pe­tenser ni re­dan har ge­nom att hjälpa med­ar­be­ta­re att byta roller el­ler ar­bets­upp­gifter. Om det inte går att hitta en ny roll för med­ar­be­ta­ren be­höver ar­bets­gi­va­ren, med re­spekt och vär­dig­het, hjälpa per­sonen att komma vidare i ar­bets­livet i el­ler utan­för or­ga­ni­sa­tionen.

Kom­pe­tens är en stra­te­gisk fråga för fö­re­tags­led­ningen och helt av­gö­ran­de både för den egna af­fären och i för­läng­ningen för svensk kon­kur­rens­kraft.
Men det går att hitta rätt kom­pe­tens ge­nom att tänka nytt och stra­te­giskt kring sin kom­pe­tens­för­sörj­ning.
Hela Sverige tjänar på att fö­re­tagen tar ett ännu större an­svar för att ta till­va­ra och ut­veckla män­ni­skors kun­skap och för­må­gor.

Dagens fråga

Ska du rösta i EU-valet?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev