Metoo-an­kla­gel­ser fällde in­disk min­i­ster

Det dis­ku­teras ett år ef­ter att metoo-upp­rop spreds över världen vad det hela egent­li­gen lett till.
Svaren är sä­kert många, men nu har metoo kommit till In­di­en ock­så, på all­var.
Där är kvin­nornas sit­u­a­tion svårare än i de flesta länder. In­di­en har till och med klassats som världens far­ligaste land för kvin­nor.
För sex år se­dan upp­rördes hela världen när en ung kvinn­lig stu­dent mördades i sam­band med en gäng­våld­täkt på en buss. Det in­ledde bör­jan till för­ändrade at­ti­tyder. Lag­stift­ningen skärptes så sex­u­ella trakasserier blev ett brott.
Se­dan dess har upp­märk­sam­heten i In­di­en på kvin­nors ut­satt­het för sex­u­ellt våld ökat. Po­liser har fått ut­bild­ning för att ta emot an­mäl­ningar om våld­täkt och andra sex­brott, nå­got som de inte all­tid – snarare myc­ket säl­lan – gjorde ti­digare.
Metoo-upp­rop har nu ock­så fått kon­kreta kon­se­kvenser i In­di­en. Det började med en Bol­ly­wood­stjär­na som för­sökte an­mäla en kol­le­ga re­dan för tio år se­dan. Då rea­gerade ingen, men nu blev det en tändande gnista för metoo.
Fler än tio kvin­nor har an­klagat den bi­trä­dan­de ut­ri­kes­mi­nis­tern M J Akbar för sex­u­ella trakasserier och ofredande. Han har nekat och stämt en av kvin­norna, en jour­nal­ist, för för­tal.
Men kraven växte på att han skulle tvingas avgå. Nu har han tagit kon­se­kvenserna och av­går, utan att pre­mi­är­mi­nis­ter Narendra Modi be­höver agera.
Nu måste makten lyssna på kvin­nor ock­så i In­di­en.
Yng­ve Sunesson

Dagens fråga

Försöker du minska ditt flygande?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev