Utbildning till alla barn är viktigt för utveckling. Foto: TT

Sys­ter­skap som bi­stånd

I vår om­värld har Sverige varit en po­si­tiv kraft för fred, folk­rätt, mänsk­liga rät­tig­heter, ned­rust­ning och jäm­ställd­het. Vi be­höver gå vidare och ta täten i ar­be­tet för en håll­bar ut­veck­ling med FNs ut­veck­lings­mål Agenda 2030.
För oss S-kvin­nor är det glädjande att Agenda 2030 har flera jäm­ställd­hets­mål som att av­skaffa våld mot kvin­nor, stärka kvin­nors eko­no­miska själv­stän­dig­het, ge kvin­nor rätt till sex­u­ell och re­pro­duk­tiv hälsa samt av­skaffa köns­stymp­ning, barn- och tvångs­äk­ten­skap.

Att rikta ut­veck­lings­sam­ar­be­tet till kvin­nor stärker de­ras ställ­ning men det är ock­så ett ef­fek­tivt sätt att be­kämpa fat­tig­dom, främja ut­veck­ling och åstad­komma håll­bar för­änd­ring. Vår ut­gångs­punkt är att män­ni­skor vill skapa en po­si­tiv och håll­bar ut­veck­ling. Med vårt stöd kan vi hjälpa andra att åstad­komma en egen för­änd­ring.
S -kvin­nor startade ett sam­ar­be­te med Ikwhwezi Womens Sup­port Centre i Öst­ra Kap­pro­vin­sen i Syd­af­ri­ka i bör­jan av 2015. Cen­tret be­driver råd­giv­ning till kvin­nor som ut­satts för våld i hemmet och in­for­ma­tions­sprid­ning om hiv och AIDS.

Vi vill att svenskt ut­veck­lings­sam­ar­be­te ska bi­dra till att öka kvin­nors makt över sina egna liv och de­ras möj­lig­heter att på­verka det egna landets ut­veck­ling. Sam­ver­kan, in­klu­si­ve er­fa­ren­hets – och ex­pert­ut­by­ten, är vik­tigt i ar­be­tet för flic­kors och kvin­nors mänsk­liga rät­tig­heter och egen­makt i sam­ar­bets­länderna för att upp­nå jäm­ställd­het. S-kvin­nor har täta kon­takter med cen­tret för ett så­dant er­fa­ren­hets­ut­by­te.

Sex­u­ellt våld och mäns våld mot kvin­nor är ett myc­ket all­var­ligt sam­hälls­pro­blem i alla länder men olika i ut­tryck, form och grad. I ut­ri­kes­de­par­te­mentets rap­port över si­tua­tionen i Syd­af­ri­ka 2015-2016 kon­sta­teras att det råder en ut­bredd dis­kri­mi­ne­ring av kvin­nor och flic­kor.
Landet är fort­fa­ran­de ett starkt pat­ri­ar­kalt sam­häl­le med sed­vän­jor som bi­drar till en ste­reo­typ syn på köns­roller. En­ligt rap­porten be­höver ci­vil­sam­häl­let stöd för att kun­na agera un­der svåra struk­tu­rella om­stän­dig­heter.

Ut­veck­lingen i världen går fram­åt. Hund­ra­tals mil­joner har lyfts ur fat­tig­dom, livs­längden ökar glo­balt, fär­re barn dör i för­tid, fler barn går i sko­lan, inte minst flic­kor. Vår rege­ring har be­drivit en fe­mi­nis­tisk ut­ri­kes­po­li­tik med fo­kus på att främja kvin­nors och flic­kors rät­tig­heter.
Det spelar roll när allt ut­ri­kes­po­li­tiskt ar­be­te har ana­ly­serats uti­från jäm­ställd­het. Sverige står upp för och har ökat stödet till ar­be­tet med sex­u­ell och re­pro­duk­tiv hälsa och rät­tig­heter.
S-kvin­nors led­ord är att en jäm­ställd värld är möj­lig är men det krävs in­ter­na­tio­nell so­li­da­ri­tet, sam­ar­be­te och sys­ter­skap.

Elin Gustafsson, ord­fö­ran­de för S-kvin­nor i Skåne
Madeleine Göransson, in­ter­na­tio­nellt an­sva­rig för S-kvin­nor i Skåne

Dagens fråga

Såg du VM-matchen Sverige mot Kanada?

Loading ... Loading ...