Fos­sil­ener­gin fasas ut av eko­no­miska skäl

Fram till 2030 skulle an­vänd­ningen av kol­kraft be­höva minska med 60 pro­cent, om 1,5-procentmålet ska kun­na klaras.
Kan det vara möj­ligt? Ja, fak­tiskt är det inte omöj­ligt. Och et be­ror inte på att po­li­tiska be­slut nu fattas, snarare tvärt­om. Istäl­let är det ekonomin som styr.
I Stor­bri­tan­ni­en har på bara fem år, från 2012 till 2017, kol­kraftens an­del av el­för­sörj­ningen minskat från 42 till bara sju pro­cent. Även om fos­sil na­tur­gas tills tor del er­satt in­ne­bär det kraf­tigt minskade kol­di­ox­id­ut­släpp.
I Kina visar nya be­räk­ningar att näs­tan hälften av kol­kraften är olön­samma. Inom ett par år är ny vindkraftsel bil­ligare än el från gam­mal kol­kraft, vil­ket lär leda till ”för­ti­da” av­veck­ling av kol­kraft­verk.
Mer oroande är ut­veck­lingen i Af­ri­ka, där 60 pro­cent av bi­ståndet går till fos­sil­in­ves­te­ringar. Var­för ska bi­stånds­gi­va­re ge Af­ri­ka den gam­la, olön­samma tek­niken, när för­ut­sätt­ningarna för sol och vind är så goda?
In­ve­ste­ra­re tror inte på någ­ra ny­in­ves­te­ringar i kol­kraft i Europa. Många in­ve­ste­ra­re drar ock­så slut­satsen att främst kol men ock­så olja är risk­fyllda in­ves­te­ringar och drar sig av eko­no­miska skäl el­ler har slutat ge kre­diter till kol­sats­ningar i hela världen.
”Strandade till­gångar” som blir vär­de­lösa ge­nom kli­mat­om­ställ­ningen och den tek­niska ut­veck­lingen är in­get som in­ve­ste­ra­re gillar.
Så även om po­li­ti­ken inte gör vad som krävs finns det hopp om att kol och olja fasas ut till­räck­ligt snabbt.
Yng­ve Sunesson

Dagens fråga

Har du satt ut några trädgårdsmöbler än?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev