Träd­plan­ter­ing i Ke­nya. Foto: Amunga Eshuchi

Träd är va­pen mot kli­mat­för­änd­ringarna

Allt fler män­ni­skor i världen går hung­riga. Ef­ter att ha minskat un­der år­ti­on­den visar nya rap­porter nu att hun­gern ökar igen.
Var nionde män­ni­ska på jorden är idag un­der­närd, en ök­ning med 17 mil­joner män­ni­skor se­dan 2016.
För­ut­om kon­flikter är det främst kli­mat­för­änd­ringar och ext­re­ma vä­der som är driv­krafterna bak­om den ökande hun­gern – en ut­veck­ling som nu ris­kerar att radera de fram­gångar världen de senaste åren gjort för att utrota hun­ger och un­der­när­ing.

Sam­ti­digt kon­sta­terar FN i sin myc­ket all­var­liga rap­port Glo­bal War­ming of 1.5 °C att världen re­dan nått över en grads ök­ning av den glo­bala me­del­tem­pe­ra­turen.
Skulle tem­pe­ra­tur­ök­ningarna inte hejdas, och ök­ningen gå till två grader, skulle, för­ut­om en mängd andra för­ödan­de kon­se­kvenser, skördarna för grö­dor som majs, ris och vete, särskilt i Af­ri­ka sö­der om Sa­ha­ra, Syd­ost­a­si­en och Cen­tral- och Syd­ame­ri­ka minska re­jält.
En för­ödan­de ut­veck­ling för de män­ni­skor som re­dan idag lever i fat­tig­dom.
Världen är helt en­kelt tvungen att akut anta ut­ma­ningen att se till att män­ni­skor har till­räck­ligt med mat sam­ti­digt som kli­mat­för­änd­ringarna hejdas.

Ett va­pen i kampen är träd – träd som plan­teras till­sam­mans med grö­dor på bön­dernas od­lingar.
En små­ska­lig bon­de som börjar bruka sin jord en­ligt agroforestry kan öka skörden. Rap­porter från mång­å­riga pro­jekt ge­nom Vi-skogen i öst­ra Af­ri­ka visar på över 150 pro­cents ök­ning av till ex­em­pel majs. Sam­ti­digt blir jord­bruket mer mot­stånds­kraf­tigt mot de allt tuffare pe­ri­oder av torka, översvämningar och stormar som är re­sul­tatet av kli­mat­för­änd­ringarna.

Ge­nom att plan­tera träd och olika sorters grö­dor på åkrarna har en bon­de­fa­milj fort­fa­ran­de mat på bordet och en in­komst om tor­kan slår ut en av grö­dorna. Dess­utom minskar hon risken för att jorden ero­derar bort när kraf­tiga regn slår till.
Träd till­för mer när­ing till jorden och gör den bör­digare. Jord­bruk med träd binder mer kol än andra typer av jord­bruk, och bi­drar på så vis till att minska kli­mat­för­änd­ringen.
En­ligt FN:s kli­mat­pan­el är det just den här typen av åt­gärder som vi be­höver se mer av – åt­gärder som kom­bi­nerar håll­bar mat­pro­duk­tion med låga ut­släpp av växt­hus­gaser.
För­änd­ringar hos världens små­ska­liga lant­bru­ka­re har stor ef­fekt, efter­som näs­tan hälften av jordens mat pro­du­ceras av jord­bru­ka­re med mind­re än 5 hek­tar land.
Det här be­tyder att du kan göra skill­nad!

1: Kräv av din ar­bets­plats och din kom­mun att de köper in fairtrademärkt och eko­lo­gisk mat till frukt­korgar och skol­luncher. Det bi­drar till att öka an­delen håll­bara jord­bruk, och till att mer av in­komsterna kommer den en­skilde bon­den till­go­do. Det leder till att fär­re går hung­riga, och kli­mat­för­änd­ringarna be­gränsas.

2: Kon­takta din riks­dags­le­da­mot om hur hen kan på­verka Sve­ri­ges kli­mat­in­ves­te­ringar och bi­stånd till andra länder, så att håll­bara od­lings­sys­tem som agroforestry prio­ri­teras och ökar i om­fatt­ning. En ana­lys tyder på att det kan vara så lite som 0,1 pro­cent av svenskt bi­stånd som i dag går till agroforestry. Det är all­de­les för lite.

3: Ge stöd till en or­ga­ni­sa­tion som ar­be­tar med träd­plan­ter­ing och kli­mat­kom­pen­sa­tion en­ligt agroforestry. Vi-skogen har till ex­em­pel se­dan starten bi­dragit till att plan­tera över 123 mil­joner träd i öst­ra Af­ri­ka och hjälpt över 2,5 mil­joner att lyfta sig ur fat­tig­dom. Det gör skill­nad.
Du kan se till att världen blir en smula bättre – för den små­ska­liga bon­den, för världens alla hungrande och för vårt ge­men­samma kli­mat!

Dagens fråga

Ska du rösta i EU-valet?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev