Ve­ten­skap­lig­heten måste få styra

Som flera lä­ka­re och ex­perter varnat för visar det sig att Rättsmedicinalverkets ”knä­leds­me­tod” för att ål­ders­be­stämma flyk­tingar saknar ve­ten­skap­ligt stöd. Man har för­litat sig på teo­rin om att knät hos de flesta växer fär­digt mel­lan 22–28 års ål­der: en upp­gift som har hamnat i Mi­gra­tions­ver­kets styr­do­ku­ment. Svenska Dagbladet har hittat 203 asyl­ären­den i mi­gra­tions­dom­stolar där upp­giften om att knä­leden i snitt är fär­dig­växt mel­lan 22-28 års ål­der har spelat in.
Ål­ders­be­stäm­ning sker ge­nom att man har kon­trol­lerar vis­doms­tänder och knä­led. Om tvek­sam­het upp­står ska den un­der­sökta per­sonen tolkas som min­der­årig. Att teo­rin bak­om den ena av de av­gö­ran­de me­toderna saknar ve­ten­skap­ligt stöd är gi­vet­vis all­var­ligt.
Verket och dess chef Elias Palm backar nu kring me­toden och ter­mi­no­lo­gin. Palm säger att han ”för­håller sig helt an­nor­lunda” till upp­gifterna nu än när de först lades fram. Var­för verket och Palm har agerat med så­dan tvär­sä­ker­het kring me­toden utan att det fanns en sol­id ve­ten­skap­lig grund att stå på är oför­klar­ligt. Trots att flera av RMV:s egna rätts­lä­ka­re varnat för att knä­leds­me­toden är opre­cis och miss­le­dan­de har RMV vägrat att se över sy­stemet. Det in­ne­bär i för­läng­ningen att man inte har agerat i en­ligt med den ve­ten­skap­liga me­toden och evi­dens­ba­se­rad me­di­cin, utan an­passat ve­ten­skapen ef­ter re­sul­tatet man ville ha: att hitta ett verk­tyg för att lättare kun­na avvisa unga asyl­sö­kan­de.
Man må vara hur ”in­vand­rings­kritisk” man vill: staten och dess verk ska inte fuska med ve­ten­skap. Det får långt gående kon­se­kvenser för tro­vär­dig­heten. Om Rätts­me­di­ci­nal­ver­ket tär på sitt för­tro­en­de­ka­pi­tal även­tyrar det myc­ket mer än rätt­vis be­hand­ling av unga asyl­sö­kan­de. Rätts­me­di­ci­nal­ver­ket är cen­tralt för den svenska rätts­sä­ker­heten.
Socialstyrelsen ska nu om­ar­beta rap­porten som ligger till grund för me­tod­valet. Ty­värr går det inte att ”om­ar­beta” de ska­vanker på RMV:s tro­vär­dig­het som upp­stått.

Dagens fråga

Det ser ut som att det blir en regnig midsommar. Bryr du dig?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev