Så här kan kontorshuset jämte nybyggda hus samsas i framtida Sockerstan, sett från Dalbyvägen. Bild: Staffanstorps kommun
Gamla sockerbruksområdet i Staffanstorp förändras nu dag för dag för att bli en helt ny, modern stadsdel.

”Sockerkorn” bevaras och blir nya bostäder

STAFFANSTORP Redan nästa år kan ”sockerkornet”, det gamla kontorshuset på sockerbruksområdet börja renoveras.
Här blir det bostäder när nya Sockerstan växer fram.

Detaljplanen för Sockerstan kontoret antogs nyligen i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Planen syftar till utbyggnad av ett av de första bostadskvarteren i södra delen av Sockerstan, den nya stadsdel som redan börjat växa fram.

Redan i kommunens Kulturmiljöprogram som godkändes 2017, slogs fast att sockerbruksområdet i sin helhet klassas som ”sockerbit”, vilket innebär att hela området är värdefullt.
Här påpekades också vikten av att bevara vissa byggnader. Kontorsbyggnaden är utpekad som ett sådant ”sockerkorn” med särskilda krav på varsamhet.
De nya bostäderna ska ligga vid Sockerallén och det blir både helt nybyggda hus men också cirka 20 bostäder eller ett lägenhetshotell i det gamla kontorshuset som är från 1885.
Vid planeringen av Sockerstan har kommunen varit angelägen om att flera av de gamla byggnaderna ska, om möjligt, sparas för att ge området karaktär och historia.
Kontorsbyggnaden är alltså en av de byggnader som bedömts ha ett högt kulturhistoriskt värde och som bör bevaras och förses med skyddsbestämmelser.
Kontorshuset är två våningar högt, har fasader av rött tegel och står på en utkragad sockel av tegel.

Sadeltaket är belagt med trapetsprofilerad plåt. Fasaden är horisontellt uppdelad genom gördelgesims och avslutas mot taket med sågskiftsgesims. Gavlarna har mönstermurad dekor samt bred murad fris närmast taket.
Detta är bevaransvärda detaljer konstateras i planprogrammet.
Under en av flera ombyggnader under 1900-talet har huset fått modernare fönster och dörrar.

Intill kontorshuset finns en trädgård med fruktträd och buskage och runt om uppvuxna träd, bland annat tysklönnar.
Detaljplanen som nu antagits ger också möjlighet för viss centrumverksamhet inom kvarteret.
Kommunen är markägare men Darlin Fastigheter i Malmö AB har fått en markanvisning med avsikt att köpa kvartersmarken för att omvandla den befintliga kontorsbyggnaden till bostäder och för att komplettera kvarteret med nya bostäder i ett halvslutet kvarter.

Läs mer:

Dagens fråga

Har du sett den hyllade tv-serien Chernobyl?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev