Bil­tra­fiken tar plats och orsakar mil­jö­pro­blem, oav­sett driv­me­del. Foto: TT

Fort­satt väg­sats­ning ore­a­lis­tisk

Re­plik till Ulf Per­bo.
Den när­ings­po­li­tiske chefen för Trans­port­fö­re­tagen Ulf Per­bo skriver i en de­batt­ar­ti­kel den 5/10 att trans­port­po­li­tiken måste utgå från verk­lig­heten, och att där­för mer måste satsas på vägen.
Det är knappast rea­lis­tiskt, och ger inte den lång­sik­tigt håll­bara tra­fik­för­sörj­ning, som Per­bo på­står. Fram­för­allt är det inte för­en­ligt med att mot­verka kli­mat­hotet.
Bilar som körs med bio­driv­me­del har fort­fa­ran­de för­brän­nings­mo­torer och luft­för­o­re­ningar från kvä­ve­ox­ider och par­ti­klar. Även el­bilar orsakar för­ore­ning med par­ti­klar från däck och väg.

Kli­mat- och häl­so­pro­blem för­svinner inte med el­bilar. Att till­verka en el­bil ger så myc­ket växt­hus­gas­ut­släpp att det tar kan­ske sju år av eld­rift att kom­pen­sera för det. Sen är det dags att byta bat­te­ri.
El­bilen kommer länge att för­bli dyr och kräva sam­häl­ls­sub­ven­tioner för att kun­na kon­kur­rera. Skall de lägre drifts­kost­naderna göra den lön­sam måste man köra myc­ket, men de svenska bi­listernas kör­sträc­kor minskar, och allt fär­re tar kör­kort.

Vägar tar upp 600 000 hek­tar, halva stads­ytan. Vär­de­full tomt­mark ut­nyttjas kost­nads­fritt av bi­lismen. Det kostar i tid och när­het och ger ökad tra­fik. Stadens ut­gles­ning ger dyr el­ler omöj­lig­gjord kol­lek­tiv­tra­fik. Även för stora tät­orter i lands­bygden är den un­der­må­lig, trots att hälften av oss inte har till­gång till bil. Med mind­re bil­tra­fik hade man kan­ske kun­nat ha en tät stad med gång­av­stånd, tätare buss­tra­fik på landet och tåg som stannar på sta­tionen. Och bra myc­ket my­sigare.

Tra­fik­bul­lret för­svinner inte för att man får el­bilar. Det mesta bul­lret är väg­ljud från däcken. Det ger psy­kisk stress och hjärt­pro­blem. Det ger kan­ske 1 000 döda ex­tra per år för det.
Bil­å­kan­de gör att vi inte rör oss till­räck­ligt. En­ligt WHO kostar fy­sisk in­ak­ti­vi­tet Sverige upp­åt åtta mil­jarder kro­nor om året. En­ligt Väst­tra­fik går den som reser kol­lek­tivt 20 mi­nuter mer per dag. Till­räck­ligt för att hålla sig vid god hälsa.
Bilens olyc­ks­kost­nader är stora. Hund­ra­falt större än för spår­for­don. En­ligt MSB, myn­dig­heten för sam­häl­ls­kost­nader och be­red­skap, orsakade olyc­korna sam­häl­ls­kost­nader på 21 mil­jarder kro­nor 2015.
Ener­gi­för­bruk­ningen för trans­port på väg är 16 gånger högre än på järn­väg och un­der­hålls­kost­naden för sam­ma trans­port­mängd dub­belt så stor.

Per­bo skriver att bilen ger 85 mil­jarder kro­nor i skat­te­in­täkter, men det kom­pen­serar inte för de höga sam­häl­ls­kost­naderna. För en pri­vat­per­son kostar bilen kan­ske 40 000 kro­nor om året.
Det vore lön­sammare att bara hyra bil när man be­höver. Bilen kan inte bli huvudtransportmedel, utan bara ett kom­ple­ment till kol­lek­tiv­tra­fik. Vill vi göra sam­häl­let ef­fek­tivare bör vi bygga om Sverige för tåg.

Dagens fråga

Ska du rösta i EU-valet?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev