Lä­ra­rnas ar­bets­si­tu­a­tion be­höver för­bättras, för att lä­rar­yr­ket ska bli at­trak­tivt. Foto: TT

Gör lä­rar­yr­ket at­trak­tivt

Snart till­träder de nya po­li­ti­kerna i kom­munerna. De kommer att spela en vik­tig roll för svensk skola.
Vi lä­ra­re och stu­die- och yr­kes­väg­le­da­re ar­be­tar för att den svenska sko­lan ska bli en av världens bästa – för elever, för våra yr­kes­grupper och för sam­häl­let. Vi är be­redda att ta vårt an­svar, men det kommer att kräva att ni som po­li­ti­ker ger oss för­ut­sätt­ningar att lyckas.

Sko­lan är till för att eleverna ska lära sig och få kun­skaper. Det är ut­gångs­punkten när vi ar­be­tar för bättre för­ut­sätt­ningar i sko­lan. I det ar­be­tet spelar po­li­tiska be­sluts­fat­ta­re en helt av­gö­ran­de roll.
Alla elever ska mötas av höga för­vänt­ningar och utmanas att nå randen av sin för­må­ga, oav­sett var de kommer ifrån och oav­sett var de bor. De ska få rel­e­vant stu­die- och yr­kes­väg­led­ning och all­tid ut­bildas av kun­niga och le­gi­ti­me­rade lä­ra­re som har tid att för­be­reda och efterarbeta un­der­vis­ningen och se var­je elevs be­hov.
Lönerna i sko­lan måste höjas. I dag väljer allt­för många bort yr­ket på grund av den då­liga lö­ne­ut­veck­lingen, och det är svårt att till­sätta le­diga tjänster.
I samt­li­ga grund­sko­lor i till ex­em­pel Häss­le­holms kom­mun så hade i ge­nom­snitt 75 pro­cent av lä­ra­rna för­ra året lä­rar­le­gi­ti­ma­tion och be­hö­rig­het. En så­dan sit­u­a­tion har var­ken kom­munerna el­ler Sverige råd med.

Upp­gifter att göra:
• Det måste löna sig att ut­bilda sig till lä­ra­re och stu­die- och yr­kes­väg­le­da­re.
Ett vill­kor för at­trak­tiva yr­ken är en po­si­tiv livslöneutveckling. Vi har inte råd med en fort­satt ne­ga­tiv livs­lön.
• Ge höga in­gångs­löner för att sig­na­lera att lä­rar­yr­ket och stu­die- och yrkesvägledaryrket är at­trak­tiva yr­ken.
• Visa att er­fa­ren­het och ökad kom­pe­tens lönar sig. Ef­ter 15 år i yr­ket ska lä­ra­re ha en lön på minst 45 000 kro­nor.
• Un­der en yr­kes­kar­ri­är måste lönen minst för­dubblas.

Dess­utom in­ne­bär det ny­li­gen träffade skol­av­talet att det nu ska ske ett ar­be­te i var­je kom­mun och på var­je skola för att se till att var­je lä­ra­re och stu­die- och yr­kes­väg­le­da­re får en god ar­bets­mil­jö. Det för­plik­tigar.

Vi inom Lä­ra­rnas Riksförbund vet vad som be­höver för­ändras. Nu utmanar vi dig som är ny­vald el­ler åter­vald po­li­ti­ker att vara med och skapa de för­ut­sätt­ningar som krävs.
Vi vill veta hur ni po­li­ti­ker från samt­li­ga par­tier tänker för­valta de fyra år som ni har fram­för er.
Hur ser planen ut?

Dagens fråga

Ska du rösta i EU-valet?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev