Jea­net­te Gus­tafs­dot­ter, vd, TU – Me­di­er i Sverige.

Sänk dig­i­tal­momsen nu

I vec­kan öppnade EU för sänkt moms på di­gi­tala tid­ningar och böcker.
Nu är det vik­tigt att rege­ringen sänker momsen re­dan i höstens bud­get. Kommer sänk­ningen senare kan det vara för sent för att den ska få sam­ma po­si­tiva ef­fekt som moms­sänk­ningar fått i andra länder.
 

Jour­na­li­stik och ny­hets­för­med­ling är en bra af­färs­mo­dell i sig. Men den be­höver rätt­vi­sa för­ut­sätt­ningar för att fun­gera. Hög moms på dig­i­tal jour­na­li­stik har un­der lång tid sned­vridit kon­kur­rensen till de glo­bala it-platt­formarnas för­del.
I och med be­slu­tet av EU:s fi­nans­mi­nis­trar att öppna för moms­sänk­ningar har rege­ring och riks­dag nu en re­ell chans att göra nå­got åt pro­blemet re­dan i höstens bud­get. En möj­lig­het att ge me­di­erna rätt­vi­sa för­ut­sätt­ningar och stärka jour­na­li­stiken i hela landet.
Den di­gi­tala ut­veck­lingen har för­ändrat både hur vi tar del av me­di­er och hur de fi­nan­sieras.
För 15-20 år se­dan be­ta­lades jour­na­listernas löner, tid­ningarnas tryck­ning och dis­tri­bu­ti­on till största delen av an­nons­in­täkterna. Se­dan dess har en stor an­del av an­non­sörerna flyttat sina an­nons­pengar från jour­na­lis­tiska me­di­er till di­gi­tala platt­formar som Goo­gle och Face­book.

De jour­na­lis­tiska me­di­erna har an­passat sig till den nya di­gi­tala verk­lig­heten. Nu­me­ra är det pre­nu­me­ranter och an­vän­da­re som till största delen be­talar för jour­na­li­stiken.
Fram till i dag har en omo­dern skat­te­lag­stift­ning lagt tunga hin­der i vägen för en håll­bar och at­trak­tiv jour­na­li­stik på lä­sa­rnas vill­kor. Nu finns chansen att ändra på det.
 

I Sverige och många andra EU-länder har tid­ningar en lägre moms­sats än andra va­ror och tjänster för att främja läsande, kva­li­tets­jour­na­li­stik och de­batt. Men den lägre moms­satsen på sex pro­cent gäller bara för tryckta tid­ningar. Momsen på den di­gi­tala tid­ningen är 25 pro­cent.
Bland dem un­der 45 år är det re­dan i dag fler som tar del av tid­ningen di­gi­talt än i tryck. Med en tek­nik­ne­u­tral moms får me­di­erna större möj­lig­heter att gå den här stora och fram­ti­da lä­se­kretsen till mötes. Det visar inte minst ut­veck­lingen i Norge.
I Norge, som inte är med EU, be­slutade rege­ringen re­dan 2015 att man skulle sänka dig­i­tal­momsen på alla ny­hets­me­di­er. Ef­ter sänk­ningen började an­talet tid­nings­abon­ne­mang att öka igen och det för första gången på 19 år.
I in­get an­nat land är an­delen som be­talar för di­gi­tala ny­heter lika stor som i Norge. Un­der 2017 ökade dess­utom de norska tid­ningarnas di­gi­tala lä­sar­in­täkter med mer än 50 pro­cent. Myc­ket, för att inte säga allt, pekar mot att moms­sänk­ningen spelat en av­gö­ran­de roll för den är vänd­ningen.
 

Där­för är det vik­tigt att EU:s moms­be­slu­tet får ef­fekt re­dan i höst­bud­geten. Det kom­pli­ce­rade par­la­men­ta­riska lä­get till trots borde det här vara en fråga som riks­dagen kan enas om. En fråga med stort ge­men­samt in­tres­se.
För som vi sett i Norge skulle en snabb sänk­ning av dig­i­tal­momsen stärka jour­na­li­stikens för­ut­sätt­ningar. Det skulle ock­så ge fler, inte minst unga, möj­lig­het att ta del av kva­li­tets­jour­na­li­stik och för­djupa de­mo­kra­tin.
Nu är det upp till riks­dagen att fatta be­slut. Sänk dig­i­tal­momsen re­dan i höst.
 

Dagens fråga

Har du premiärbadat för året?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev