Afrikansk svinpest drabbar både tamgrisar och vildsvin.

Foder kan sprida smitta

På landet Jordbruksverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, varnar för riskerna med att föra in sjukdomen afrikansk svinpest via importerat djurfoder.

Jordbruksverket rekommenderar djurhållare och foderföretagare att om möjligt undvika att ta in grovfoder och halm från områden där sjukdomen förekommer.
Det rör sig exempelvis om Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Rumänien, Tjeckien och Bulgarien.

”Att få in afrikansk svinpest till Sverige skulle få stora konsekvenser” konstaterar myndigheten.
– Vi vill mana till försiktighet vid införsel av grovfoder och halm. Om man upptäcker rester av döda djur som inte kan uteslutas vara vildsvin i foder från länder med afrikansk svinpest ska man kontakta Jordbruksverket, säger Maria Lundh på Jordbruksverket.

Ett av problemen är att sommarens långvariga torka har ökat efterfrågan på importerat grovfoder. Det är inte förbjudet att ta in grovfoder och halm från EU, men fodret som importeras ska ha god hygienisk kvalitet. Förekomst av mögel och mögelsporer ses exempelvis som brister.
Viruset som sprider afrikansk svinpest överlever länge i kött och döda djurkroppar från infekterade djur. Sjukdomen smittar inte människor men är ett allvarligt hot mot grisar och vildsvin. Är fodret av god hygienisk kvalitet är risken för smitta låg, men skulle det råkat ha kommit med ett dött djur i en foderbal blir situationen en annan.

– Kan man välja så är det självklart i första hand bättre att välja foder från länder som inte har drabbats av afrikans svinpest. I de länder som har afrikansk svinpest rekommenderar man en lagringsperiod på tre månader innan man utfodrar eller strör med halm hos tamgrisar, säger Erika Chenais, epidemiolog vid SVA, till Svensk Jakt.
Lantbrukare som redan har tagit emot foder från länder där afrikansk svinpest förekommer kan fortsätta att använda det, men myndigheterna uppmanar till extra försiktighet. man ska särskilt vara uppmärksam på eventuella rester av döda djur.

Sannolikheten att smittan överförs via väl torkat hö och halm, samt ensilage och inplastat stråfoder anses vara låg, förutsatt att den hygieniska kvaliteten är god. Men finns det rester av döda djur, till exempel vildsvin, i en foderbal så uppfylls inte de kvalitetskraven. Sådant foder ska inte ges åt något djur.
Om fodret är producerat i ett område där afrikansk svinpest förekommer kan man dessutom behöva vidta särskilda försiktighetsåtgärder när man kasserar fodret för att undvika att sprida smittan till vildsvin.

Något importstopp eller provtagning av importerat foder från de aktuella länderna är inte aktuellt.
– Risken är liten, även om den finns. Det handlar främst om foder från Baltikum och Polen. Rumänien har haft utbrott av afrikansk svinpest nu under sommaren. Vi kan inte riktigt förklara varför vi ser flera utbrott under den här tiden på året, säger Erika Chenais till Svensk Jakt.

Den som trots riskerna planerat att ta in grovfoder eller halm från de drabbade länderna bör kontakta myndigheterna i producentlandet redan på planeringsstadiet för att kontrollera smittsituationen där fodret är producerat, uppmanar Jordbruksverket.

Sjukdomen förekommer också i länder utanför EU, exempelvis i Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Från dessa länder är det dock inte tillåtet att importera hö och halm.

Afrikansk svinpest
Afrikansk svinpest är en allvarlig virusjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Symptombilden är densamma som vid klassisk svinpest. Sjukdomen är spridd i Afrika. Den har under senare år också etablerat sig i bland annat Kaukasus och Ryssland och förekommer sedan 2014 även i östra delarna av EU, i Baltikum och Polen. I Tjeckien och Rumänien påvisades sjukdomen 2012.
Smittspridning kan ske via direktkontakt mellan djur, eller genom indirekt överföring.
Eftersom viruset kan överleva flera år i kylt eller fryst kött och i många rökta eller saltade produkter så är mat ett viktigt spridningssätt.