Att stärka hästföretagandet och bidra till ökad samhällsnytta är syftet med den nationella strategin för hästföretagande. Foto: Eva Sandström/Arkiv

Ny strategi stärker hästnäringen

På landet En ökad samhällsnytta är ett av målen med den nationella strategin för hästföretagande.

Den nationell strategin har dragits igång under 2018 och beskrivs som ”ett branschgemensamt samarbete som samlar majoriteten av hästnäringens organisationer med siktet inställt på 2030”.
Syftet är att stärka hästföretagandet och bidra till ökad samhällsnytta.

– Att vi från LRF Häst kunnat initiera ett nytt gemensamt grepp om företagarfrågorna och fått förtroendet att driva strategiarbetet med så starkt stöd från hela hästnäringen är både motiverande och stimulerande, säger Lotta Folkesson, ordförande LRF Häst och ledamot i LRF:s riksförbundsstyrelse.
Det gemensamma arbetet har formulerat en vision som lyder: Svenska hästföretag är innovativa och livskraftiga, växer på en sund och kundanpassad marknad som en naturlig del av näringslivet och tar ansvar för människor, hästar och miljö.
Hästföretagarstrategin ska också bidra till ett konkurrenskraftigt företagande där värdet av producerade varor och tjänster ökar på en marknad styrd av efterfrågan. Näringen ska bidra till tillväxt, sysselsättning och en hållbar – även för hästen – utveckling i hela landet.
Arbetet kommer fokuseras i de tre strategiska områdena Regler och villkor, Konsument och marknad samt Kunskap och innovation.

– Hästföretagarstrategin är ett bevis på att vi i näringen kan samla oss kring enkla och tydliga budskap, vi har en bransch med utvecklingspotential och många organisationer som är beredda att bidra – en gemensam agenda ger ökad kraft i arbetet framåt, säger Stefan Johansson, VD, Hästnäringens Nationella Stiftelse.
Det har under första halvåret 2018 hållits dialogmöten i storforum och inspel har inhämtats från hästföretagare med hjälp av intervjuer och enkäter. Olika delar av strategin har bearbetats i arbetsgrupper och strategin har varit ute på remiss vid flera tillfällen.
Arbetet med att förverkliga strategin kommer att fortgå under flera år. Den närmaste tiden får branschen på nytt möjlighet att komma med inspel och förslag på konkreta åtgärder, som sammanställs i den handlingsplan som ska knytas till strategin och presenteras senare i höst.