Att kasta mindre mat betyder myckdet för klimatet. Foto: TT

Minska mat­svinnet för kli­matet

14 mil­joner ton, så myc­ket kol­di­ox­id släpper skå­ningarna ut var­je år på grund av sin kon­sum­tion. Men allt fler vill minska sin kli­mat­på­ver­kan.
Här är fem tips till hur du kan göra gott för både planet och plån­bok.

Den re­kord­varma som­maren blev en brysk på­min­nel­se om vad fram­tidens kli­mat kan in­ne­bära. Sam­ti­digt som skogs­bränderna rasade orsakade tor­kan fo­der­brist och nöd­slakt.

Vår kon­sum­tion på­verkar i stor ut­sträck­ning hur kli­matet kommer bli i fram­tiden. Bara i Skåne är de kon­sum­tions­ba­serade ut­släppen av växt­hus­gaser 14 mil­joner ton kol­di­ox­id var­je år. Det mot­svarar cir­ka elva ton per per­son och år.

Men det går att minska sina egna ut­släpp, ge­nom att göra små för­änd­ringar i hur du kon­su­merar. Här är våra fem bästa tips, som alla gör gott för både pla­neten och den egna plån­boken.

Ät upp all mat. I Sverige är mat­av­fal­let cir­ka 130 kilo per per­son var­je år, vil­ket in­ne­bär onö­diga kli­mat­på­ver­kan­de ut­släpp. Men mat blir inte då­lig bara för att da­tum­märk­ningen pas­serats. Var där­för inte rädd att välja mat med kort da­tum när du handlar el­ler tar mat i ditt skaf­fe­ri el­ler kyl­skåp.

Minska kött­por­tionen. Ani­ma­liska pro­dukter som kött, mjölk och ost står för en fem­te­del av de glo­bala ut­släppen av växt­hus­gaser. Att minska mängden kött på tall­riken och i stället äta lite mer grönt hjälper dig att minska dina ut­släpp.

Handla med kva­li­tet. Bra pro­dukter håller läng­re. I Sverige handlar vi i snitt 13 kilo nya kläder och tex­ti­li­er per per­son och år, och slänger åtta kilo. Om du inte be­höver köpa nytt lika ofta kan du där­för minska din kli­mat­be­last­ning.

Kör mer kli­mat­smart. Trans­porter står för en tred­je­del av Sve­ri­ges ut­släpp, och av det to­tala an­talet bil­re­sor är hälften kortare än fem ki­lo­me­ter. Kan du vid en del av re­sorna i stället åka kol­lek­tivt, sam­åka, cykla el­ler gå minskar du dina ut­släpp.

Flyg kortare el­ler mer säl­lan. Ge­nom att välja ett när­ma­re res­mål, el­ler av­stå en flyg­re­sa för att i stället se­mestra på an­nat sätt, kan du minska dina ut­släpp.

Vi på Matsmart har be­stämt oss för att bi­dra till kli­mat­om­ställ­ningen, i första hand ge­nom att minska mat­svinnet. Från olika mat­pro­du­center köper vi bland an­nat va­ror med kort bäst­fö­re­da­tum, sä­song­sva­ror el­ler på grund av för­pack­nings­by­ten. Det är mat som an­nars hade slängts, men vi säljer den vidare med ra­batt till pri­vat­per­soner i Skåne och resten av Sverige.

Du kan ock­så minska din kli­mat­på­ver­kan. Välj de sätt som passar dig bäst.

Dagens fråga

Har du röstat i EU-valet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev