Segevångsskolan i Malmö ska rivas. Arkivbild

Riv inte sko­lor och för­sko­lor i onö­dan

Flera sko­lor och åt­skil­liga för­sko­lor stängs just nu på grund av brist­fäl­lig ven­ti­la­ti­on. Många av des­sa rivs och byggs om från grunden. Un­der tiden får barn och elever finna sig i att flytta till pro­vi­so­riska lo­kaler.
Ibland är man tvungen att till dras­tiska lös­ningar men i många fall skulle man kun­na åt­gärda en vä­sent­lig del av pro­blemen på ett en­klare sätt, kortare tid och till en lägre kost­nad både eko­no­miskt och mil­jö­mäs­sigt.

Vi män­ni­skor be­finner oss in­om­hus cir­ka 90 pro­cent av vår tid. Ändå är pro­blemet med då­lig in­om­hus­luft en var­dag för många, inte minst för barn och lä­ra­re på våra sko­lor där si­tua­tionen i flera kom­muner just nu kan be­skrivas som alar­merande.
Un­der årets första fem må­nader rap­por­terade me­dia om brister i in­om­hus­kli­matet i sko­lor i åt­min­sto­ne sex­ton kom­muner runt om i landet och mör­ker­talet borde vara stort. I flera fall har sko­lor el­ler för­sko­lor tvingats stänga på grund av då­lig luft.
Vår kart­lägg­ning visar att minst två sko­lor el­ler för­sko­lor stängs var­je månad på grund av brist­fäl­lig ven­ti­la­ti­on.

Pro­blemet är spritt över hela landet och Skåne är in­get un­dan­tag. På flera för­sko­lor, i ex­em­pel­vis Helsingborg och Trel­le­borg, har man upp­täckt mö­gel och barn tvingas flytta till pro­vi­so­riska lo­kaler. I Malmö ska Se­ge­vångs­sko­lan nu rivas på grund av den då­liga ar­bets­mil­jön och 300 elever och skol­per­so­nal på­verkas.

Då­lig ven­ti­la­ti­on leder inte bara till ma­te­ri­ella ska­dor om in­gen­ting görs åt pro­blemen, det leder ock­så till häl­so­pro­blem. Al­ler­gier och ast­ma är van­liga be­svär. Då­lig luft på­verkar även män­ni­skans pre­sta­tion och in­lär­ningen blir lidande.
Att riva och bygga nytt från grunden är ibland den enda möj­liga lös­ningen för att få bukt på pro­blemen. Men ut­ö­ver stora kost­nader in­ne­bär det att barn rycks upp från sin van­liga mil­jö. Det är na­tur­ligt­vis be­kym­mer­samt, inte minst då barn är i stort be­hov av trygg­het för sin in­lär­ning.

Emel­ler­tid är det på­fal­lan­de ofta som ven­ti­la­tions­pro­blem istäl­let hade kun­nat åt­gärdas på ett be­tyd­ligt en­klare och mer ef­fek­tivt sätt än ge­nom ny­bygg­na­tion. Med rätt kom­pe­tens till hjälp kan man ut­reda de spe­ci­fika or­sakerna till det då­liga in­om­hus­kli­matet och få kon­kreta för­slag på lämp­liga åt­gärder.
Det kan ofta räcka att göra jus­te­ringar av det be­fint­liga styr­sy­stemet för ven­ti­la­ti­on el­ler att själva sy­stemet er­sätts med moderna lös­ningar.
Bland an­nat finns det i dag tråd­lösa in­stal­la­tioner där sen­sorer, med hjälp av IoT, In­ter­net of Things, kan kom­mu­ni­cera med varandra och ef­fek­tivt styra vär­me, ven­ti­la­ti­on och kyla för ett op­ti­malt in­om­hus­kli­mat.

En för­ut­sätt­ning för att kun­na hitta rätt lös­ning i var­je en­skilt fall är att ut­fö­ra­ren/upp­drags­ta­ga­ren känner för­tro­en­de att ta ini­tia­tiv och visa vägen.
I för­läng­ningen är det ock­så vik­tigt att an­vän­da­re får den ut­bild­ning som krävs för att kun­na han­tera den dag­liga driften av ett nytt sys­tem.

Kor­sa­vads­sko­lan i Sim­ris­hamn är ett bra ex­em­pel på hur man skapade en snabb och ef­fek­tiv lös­ning på ett kom­plext pro­blem.
Luften på hög­sta­die­sko­lan var så då­lig att Ar­bets­mil­jö­ver­ket hotade att stänga sko­lan, vil­ket skulle ha på­ver­kat cir­ka 660 elever. Men tack vare en ly­hörd kom­mun, till­gången till rätt kom­pe­tens och avan­ce­rad tek­nik, var en ny väl­fun­ge­ran­de lös­ning på plats ef­ter två må­nader och sko­lan be­hövde inte stängas.
För­ut­om att pro­blemet med då­ligt in­om­hus­kli­mat blev åt­gär­dat, fick kommunen dess­utom en rad andra vinster ”på köpet”. När den nya lös­ningen var in­stal­lerad kun­de ener­gi­för­bruk­ningen hal­veras un­der vissa drifts­må­nader och un­der som­maren hade sko­lan näst­in­till inte nå­gon ener­gi­för­bruk­ning alls.

Landets kom­muner bär ett an­svar att i första hand se till barnens bästa och skynd­samt han­tera ären­den som be­rör barns och ungas till­va­ro. De har ock­så en skyl­dig­het att hus­hålla med re­surser och agera uti­från ett håll­bar­hets­per­spek­tiv.
Med det som grund, vill vi lyfta fram de möj­lig­heter som finns idag, när det gäller att för­bättra svenska sko­lors in­om­hus­kli­mat. –
Ett som­mar­lov kan räcka för att rädda en skola från stäng­ning.

Dagens fråga

Ska du rösta i EU-valet?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev