Strand­städ­ning leder till många fynd av plast­skräp. Ar­kiv­bild: TT

Stoppa ned­skräp­ningen

I lör­dags upp­märk­sammades för första gången Håll Sverige Rent-dagen. Och det be­hövs.
Plasten i haven är en av vår tids största mil­jö­ka­ta­strofer.
En­gångs­ar­ti­klar av plast toppar lis­torna över det van­ligaste skräpet i havet och det mesta kommer från land. Inom ett par år­ti­on­den ris­kerar vi att ha mer plast än fisk i havet.
Trots den­na dystra bild finns det an­led­ning att vara hopp­full. För första gången tar många po­li­ti­ker frå­gan på all­var och fö­re­slår kon­kreta åt­gärder för att stoppa ned­skräp­ningen.

EU-kom­mis­sionen har lagt fram för­slag om att helt so­ni­ka för­bjuda vissa en­gångs­ar­ti­klar av plast. För andra plast­ar­ti­klar fö­re­slås krav på att pro­dukten ut­formas för att mi­ni­mera ned­skräp­ningen.
Men när EU:s di­rek­tiv nu ska för­handlas är vi rädda att de skarpa för­sla­gen kommer att slipas ner. Det finns ett mot­stånd inom när­ings­livet, sam­ti­digt som pro­du­centernas an­svar för ned­skräp­ning ifrå­ga­sätts.

Rege­ringen har till­satt flera ut­red­ningar och upp­drag om ned­skräp­ning. När det gäller pro­du­centernas an­svar är sam­synen mel­lan par­tierna stor: När vi ny­li­gen frågade Skånes riks­dags­kan­di­dater upp­gav 98 pro­cent av de svarande att pro­du­centerna bör ta ett större an­svar för skräpet som de­ras för­pack­ningar ge­ne­rerar.
De po­li­ti­ker som tar plats i riks­dagen måste ar­beta för att skärpa pro­du­cent­an­svaret, så att det om­fattar alla plast­ar­ti­klar som blir till skräp, även fimpar.

Våra po­li­ti­ker har stöd från många som en­ga­gerar sig i skräp­frå­gan. Mil­jon­tals män­ni­skor runt­om i världen gav sig ny­li­gen ut på World Clean­up Day för att rädda världen från skräp. Här i Sverige ar­ran­gerades Håll Sverige Rent-dagen och i Skåne gav sig många ut och städade i na­turen för att visa att det är fel att skräpa ner.

Ned­skräp­ningen kan och måste stoppas. Men då måste alla ak­törer ta sitt an­svar.

Dagens fråga

Är du nöjd med Tre Kronors insats i VM?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev