Många flyktingar kom till Malmö hösten 2015. Foto: TT

SD:s styrka inte bara in­vand­rings­mot­stånd

När det stod klart att SD får en tred­je­del av rösterna i min hem­kom­mun Hör­by in­såg jag slut­gil­tigt att det inte går att av­färda alla SD-väl­ja­re som ra­sister.
Det är helt en­kelt inte sant att var tredje Hör­by­bo jag träffar, i af­fären, på ka­féet, i jakt­laget, i kul­tur­fö­re­ningen och så vidare är ra­sist! Per­son­li­gen har jag ald­rig hört ett främ­lings­fi­ent­ligt ord i Hör­by.
Om då den stora SD-fram­gången i Skåne i all­män­het och Hör­by i syn­ner­het inte kan för­klaras en­bart med in­vand­rings­mot­stånd, vad handlar det då om? Jag tror det finns en hel rad or­saker:

A) När det gäller Skåne:
1. Det finns mer av bondekonservativt kli­mat i Skåne än i nor­ra Sverige.
2. Av­ståndet till Stockholm är stort, inte bara geo­gra­fiskt utan ock­så kul­tu­rellt. Vi har ju till ex­em­pel en sär­präglad dia­lekt som gör att man näs­tan känner sig som ut­län­ning i Stockholm.

3. Danmark ligger nära och där finns fö­re­bilder till SD som drog igång re­dan på 1970-talet (Glistrups Fremskridtsparti), senare Dansk folkeparti som bröt med Glistrup 1995 och växt till makt­fak­tor i vårt grann­land.

4. Skåne har, ty­värr, his­to­riskt varit cent­rum för invandrarnegativa rö­rel­ser: Per Engdahls Ny­svens­ka rö­rel­se hade en bas re­dan på 1930-talet och 1951 bildade Engdahl en eu­ro­pe­isk fascistinternational som han kallade Malmö­rö­rel­sen.
Be­vara Sverige Svenskt hade post­adress i Malmö fram till 1982.
Fram­stegs­par­ti­et på 70-talet, med bas i Skåne, var en di­rekt ef­ter­ap­ning av Glistrups Fremskridtsparti.
1979 bildades Skå­ne­par­ti­et, först mest al­ko­hol­li­be­ralt, men ef­ter­hand ex­tremt muslimfientligt.
1988 ordnades en folk­om­röst­ning om flyk­ting­po­li­tiken i Sjöbo, som dess­vär­re en del av kul­tur­eliten från Stockholm la sig i – med re­sul­tat att ilskna sjö­bodar gav se­gern till flyk­ting­mot­stån­da­rna med 65-31.

5. Ock­så dagens moderna SD har skånska rötter, Jim­my Åkesson är född i Skåne och bor någ­ra ki­lo­me­ter från land­skaps­gränser. Det var ett gäng lun­da­stu­den­ter som tog makten i SD för tio-fem­ton år se­dan och skapade nu­va­ran­de SD.

6. Skåne är in­vand­ringens port. Det var på Malmö C flyk­tingar samlades hösten 2015, inte Stock­holms C. Det gör till­ström­ningen på­tag­ligare för skå­ningar.

7. Skå­ningar har drabbats in­di­rekt av den stora in­vand­ringen, fram­för­allt gräns­kon­trollen vid Öresund, vil­ket på­verkar var­dags­livet ne­ga­tivt på ett sätt som inte öv­riga Sverige upp­lever.

B) När det gäller Hör­by
1. Hör­by är en ty­pisk li­ten lands­bygds­kom­mun med ovan­ligt många lo­kala gräl­frå­gor: Ned­lägg­ning av ett äld­re­bo­en­de (Ön­ne­bo), planer på en mo­der­nis­tisk scen i en park (Kar­nas Backe), om­bygg­nad av ett cent­rum­torg, bristande koll på fas­tig­heter, med mera.
Sam­man­ta­get har det skapats ett in­tryck av att Hör­by är säm­re och mer cent­ra­lis­tiskt styrd än många andra kom­muner.

2. An­svaret för det­ta kri­ti­serade fög­de­ri delades fram till ett år före valet av en superbred block­över­skri­dan­de ko­a­li­tion där näs­tan alla tra­di­tio­nella par­tier var med – utom V (som dock är myc­ket svagt).
Kvar utan­för makt­an­svaret fanns bara SD (och dess al­lians­part­ner SPI). Det har skapat in­trycket att kommunen leddes av makt­full­kom­liga kar­ri­är­po­li­ti­ker från alla gam­la par­tier, me­dan bara SD ut­gjorde re­jäl op­po­si­ti­on mot ”van­sty­ret”.

Visst har in­vand­ringen spelat stor roll för SD:s fram­marsch i Skåne. Men det handlar ock­så om en osor­te­rad pro­test där många känner sig makt­lösa in­för makt­eliterna, i Brys­sel och Stockholm.
Till de­mo­kra­ti hör inte bara sty­rel­se i folkets namn utan ock­så op­po­si­ti­on. Om all verk­lig op­po­si­ti­on över­lämnas till ett par­ti som en­ligt stats­mi­nis­ter Löfven ”har sina rötter i na­zismen” kommer det­ta att stödjas av många väl­ja­re som främst är för­ban­nade på helt andra saker än in­vand­ring.

För de nor­mala de­mo­kra­tiska par­tierna handlar det allt­så inte en­bart om att för­hindra en av­hu­ma­ni­se­ring av mi­gra­tions­po­li­tiken och ett för­svar för de prin­ciper Da­lai lama fast­slog ny­li­gen i Malmö: ”Jag är tibet­an, ni är svenskar, men det finns ingen skill­nad, vi är alla män­ni­skor med lika vär­de”.

Där­ut­över måste de­mo­kra­tiska par­tier se till att för­djupa de­mo­kra­tin så att fär­re män­ni­skor känner sig över­körda av av­läg­sna makt­eliter.

Dagens fråga

Har du premiärbadat för året?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev