Många unga lider av psy­kisk ohäl­sa. Foto: TT

Agera för bättre psy­kisk hälsa

Vi vet att elever måste må bra för att lyckas i skolan. Sam­ti­digt växer den psy­kiska ohäl­san till ett allt större sam­hälls­pro­blem, som politiker och hu­vud­män både har varit och är då­liga på att han­tera, vil­ket slår hårt mot oss unga. Vi vill nu se en po­li­tisk led­ning som tar ansvar och som agerar un­der den kommande man­dat­pe­ri­oden.
Elever som stressar sön­der, som har svåra sömn­svå­rig­heter, som ald­rig kan släppa tanken på skolan oav­sett hur myc­ket de själva vill det, som får panik­ån­gest­at­tacker i skolan, el­ler som jagas av min­nen av kaos, ut­satt­het el­ler över­grepp kan var­ken nå sin fulla po­ten­ti­al el­ler ens ha en dräg­lig var­dag.

Flera sko­lor har an­vänt sig av olika man­u­al­ba­serade program för att fö­re­bygga stress, de­pres­siva symp­tom och ångest, där­ibland DISA (Din Inre Styrka Ak­ti­veras). Även om tanken är god har många av pro­grammen har svag ve­ten­skap­lig för­ank­ring och det är oklart vad de har för ef­fekter. Dess­utom kräver de hand­le­da­re i form av skol­per­so­nal som ska ha tid att ge programmet upp­märk­sam­het och energi.
Det är ingen lös­ning. Sko­lor kan inte in­föra ett man­u­al­ba­serat program och sen tro att de städat skolan ren från psy­kisk ohäl­sa, så en­kelt är det inte.

Istäl­let vill vi se ett ge­nu­int agerande för att sä­ker­ställa alla elevers välmående. Det är ge­nom kon­ti­nu­er­lig dia­log och starka re­la­tioner mel­lan elever och elev­häl­san som chanserna att fö­re­bygga psy­kisk ohäl­sa kommer att öka.
För att det ska vara möj­ligt krävs riktade sats­ningar på elev­häl­san för att alla sko­lor ska ha till­räck­ligt med per­son­al i sina elev­häl­so­team.

Det är ock­så up­pen­bart att sam­ver­kan mel­lan elev­häl­san, pri­mär­vården och Barn- och Ung­doms­psy­kia­trin (BUP) måste öka.
I dag faller elever mel­lan stolarna när den trass­liga vård­ked­jan sviker många av de unga som söker hjälp. An­sva­riga politiker måste visa tyd­ligt le­dar­skap och sätta rikt­ningen för ett samarbete där ungas välmående står i fokus.
För att stärka den psy­kiska häl­san bland unga vill vi se re­form­er som gör skillnad. Vi vill se att det i re­gi­onens sko­lor:

o in­förs psy­kiska häl­so­kon­troller

o in­förs ett max­tak för antal elever per skol­ku­ra­tor, skol­psy­ko­log och skol­skö­ters­ka in­förs

o öron­märks pengar till elev­häl­san

o och att sam­ver­kan mel­lan elev­häl­san, pri­mär­vården och barn- och ung­doms­psy­kia­trin ökar.

För att vi ska bryta trenden med ökande psy­kisk ohäl­sa i Skåne krävs agerande. Hit­tills är vi inte nöjda med hur pri­ori­te­ringarna har sett ut.
Nu ef­ter valet vill ha en po­li­tisk led­ning och skol­hu­vud­män som un­der den kommande man­dat­pe­ri­oden i sitt agerande visar att de tar elevers psy­kisk ohäl­sa på all­var.

Dagens fråga

Har du röstat i EU-valet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev