På söndags är det dags att rösta. Foto: TT

Nytt le­dar­skap för Sverige

Debatt

Snart öppnar val­lo­kalerna och för Cen­ter­par­ti­et är det tyd­ligt att sön­dagens val handlar om vär­der­ingar.
Sverige är fan­tas­tiskt och borde präglas av op­ti­mism och fram­tids­tro. Men i stället känner många en stark oro. Det är all­var nu.
Klyf­tan är bråd­djup mel­lan in­ri­kes oh ut­ri­kes födda. Mel­lan dem som har jobb och dem som inte har det. Mel­lan sam­häl­len som har växt­värk och sam­häl­len som bara har värk.
In­teg­ra­tionen har miss­lyc­kats och det finns platser där barn växer upp utan att nå­gon­sin se sina föräldrar gå till jobbet.

Vi håller på att få en per­ma­nent bi­drags­be­ro­en­de un­der­klass som kan få det än vär­re när nästa låg­kon­junk­tur kommer.
När landet dras isär och klyf­torna ökar, så ökar ock­så van­makten hos många. Käns­lan att inte bli sedd el­ler lyssnad på skapar gro­grund för miss­tro och frust­ra­tion. Det kan leda till ett hårdare sam­hälls­kli­mat med växande ex­tre­mism och främ­lings­fi­ent­lig­het.
Socialdemokraterna har miss­lyc­kats med sin hu­vud­upp­gift: att bygga ett Sverige som håller sam­man.

Vi vill stoppa ut­släppen, inte ut­veck­lingen. Det som släpper ut och smutsar ner ska be­skattas och fasas ut. Det för­ny­bara måste gynnas. Vi vill ställa om fordons­flot­tan och se fler kli­mat­smarta last­bilar på våra vägar. Vi vill se mer för­ny­bara bräns­len, fler snabba och punkt­liga tåg och ny grön mil­jö­tek­nik. Då kan Sverige gå före, vi kan sänka våra ut­släpp och bli ett klimat­fö­re­dö­me för resten av världen.

Cen­ter­par­ti­et tycker att landsbygden ska ut­vecklas, inte av­vecklas. Vi vill skapa en när­ma­re vård med kortare vård­köer i hela landet, en när­va­ran­de polis som kan öka trygg­heten oav­sett var du bor. Vi vill ge­nom­föra en stor primärvårds­re­form un­der nästa man­dat­pe­ri­od och se 10 000 fler po­lis­an­ställda.
Vi vill dess­utom satsa på infrastruktur i hela landet och in­föra ett landsbygds­av­drag, som kan ge upp till 3 000 kronor mer i plån­boken för boende på landsbygden.

Rege­ringen har ock­så för­suttit möjligheten att ge­nom­föra de re­form­er som Sverige be­höver för att bli starkare. Nästa man­dat­pe­ri­od måste där­för bli en re­form­pe­ri­od för att förnya Sverige.
Det be­hövs ock­så en ge­nom­gri­pan­de skat­te­re­form som sänker skatten på jobb och fö­re­ta­gan­de och gör skat­te­sy­stemet en­klare. För små företag be­höver stora möjligheter.

En röst på Cen­ter­par­ti­et är en röst mot po­pu­lism, ex­tre­mism och främ­lings­fi­ent­lig­het. Det är en röst för ökad fri­het och jäm­ställd­het. En röst för med­mänsk­lig­het.
Så när val­lo­kalerna stänger på söndag, hoppas vi att du an­vänt din röst för att föra Sverige fram­åt.
Rösta för ett nytt le­dar­skap för Sverige!

Dagens fråga

Har du premiärbadat för året?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev