Foto: Matilda Arborelius
Foto: Matilda Arborelius

Komikerduons tv-serie en fiktiv humorsaga

Podd­makarna och ti­digare Tan­ke­smed­jan-pro­gram­le­da­rna Dilan Apak och Moa Lundqvist började skriva ma­nus för en tv-se­rie för tre år se­dan. Un­der fyra in­ten­siva vec­kor i våras spelades se­rien in i de­ras lä­gen­het i Malmö och den 15 ok­to­ber har den pre­mi­är på SVT. Men re­dan på fre­dag kan man se första av­snittet av Sagan om Dilan och Moa, en av pro­gram­punkterna på Lund Com­e­dy Festival.

Sagan om Dilan och Moa handlar om de fik­tiva ka­rak­tärerna Dilan och Moa och un­der sex av­snitt kommer tit­ta­ren att få följa med i de­ras var­dag och allt vad de möter. Se­rien är in­spelad i Malmö och till stor del på Möl­lan i den lä­gen­het de själva bor i se­dan ett och ett halvt år till­ba­ka.
– Det var en in­ten­siv in­spel­nings­pe­ri­od på många sätt. Det var myc­ket ma­te­ri­al att spela in och att sam­ti­digt bo så här. Vi har in­get att jäm­föra med men det kändes som det blev en ex­tra nivå av in­spel­nings­bubbla efter­som vi spelade in hem­ma, säger Moa Lundqvist.

Vad vill ni skapa med se­rien?
– Ren­odlad hum­or har vi båda längtat ef­ter gans­ka myc­ket. Hum­or som får vara bara hum­or, det be­höver inte vara större än så. Och gär­na jobba mer åt det ab­surda hållet, säger Dilan Apak.
– Det finns as­pekter som man ab­so­lut kan kalla sa­tir, ka­rak­tärerna lever i en fik­tiv värld som be­står av allt vår värld be­står av med bo­stads­mark­naden och allt sånt. Men det handlar främst om att vi ville göra det här, vi har in­get in­tres­se av att be­rätta vad som är sant el­ler mo­ra­liskt rik­tigt el­ler hur man är en bra och ren män­ni­ska. Så myc­ket av kul­turen har re­dan hållit på med det, fort­sätter Moa Lundqvist.

De menar att se­rien är nå­got de själva längtat ef­ter att få se.
– Det har varit en så­dan våg inom hum­or nu att det blivit ett po­li­tiskt slag­fält, det blir trå­kigt att kolla och lyssna på, konstaterar Dilan.
Se­rien be­skriver de som to­tal fik­tion men som en bland­ning av olika per­soner, si­tua­tioner och hän­del­ser.
– Vi har plockat mas­sa olika saker från verk­lig­heten och pusslat ihop det till en bi­sarr fan­ta­si. Det finns inte en enda ka­rak­tär som i se­rien är verk­lig el­ler san­nings­en­lig, säger Dilan.
– Man kan tänka sig att det är en saga med ett hop­kok av mas­sa saker, och olika di­men­sioner som finns och har funnits i våra liv, säger Moa Lundqvist. Det är det som är så ro­ligt med att skriva fik­tion och hum­or, att man får göra det, koka ner olika to­kiga saker och per­soner som man stött på och kan­ske si­tua­tioner som varit job­biga el­ler inte så bra och så får man bygga om all­ting. Det är så jävla kul.

Sagan om Dilan och Moa är re­gis­serad av Sis­se­la Benn, känd för bland an­nat ka­rak­tären Fi­lip­pa Bark. Men det var att hitta rätt re­gis­sör som var det svåra in­led­nings­vis.
– Det är ett ma­nus som re­dan har en vi­sion och den gränsar in på re­gis­sörs­rollen. Vi hade en så­dan tyd­lig bild av vad vi ville göra, säger Dilan.
Sis­se­la Benn är be­kant med dem via Malmös hum­or­värld, men de hade ti­digare inte jobbat med henne.
– Det kändes helt klock­rent se­dan när vi be­stämt det, hon är så ro­lig, en duk­tig skå­de­spe­la­re och dess­utom en öd­mjuk och fin per­son. Det kändes tryggt att ar­beta med det här ma­te­ri­alet med henne, säger Moa Lundqvist.

Med i se­rien är även David Wiberg, Mar­cus Berg­gren, Cyn­thia Guarachi bland andra.
– Ka­rak­tärerna Filip och Paula skrev vi uti­från de per­soner vi tänkte på, Mar­cus Berg­gren och Cyn­thia Guarachi. Vi tänkte att de skulle göra det så kul och det gjorde de med be­sked, säger Moa.
Ka­rak­tären Filip är den ka­rak­tär som är mest ba­serad på verk­lig­heten.
– I alla fall verk­lig­heten på Möl­lan. Han är den där vänsterautonoma re­pre­sen­tanten, och det var ock­så nå­got som kändes vik­tigt att ha med, den be­folk­nings­gruppen på Möl­lan, säger Dilan.

Hade det gått att låta se­rien ut­spela sig i en an­nan stad?
– Det hade nog blivit andra ka­rak­tärer om vi hade levt i en an­nan stad, säger Moa.
– Jag tror att man kan pla­cera ka­rak­tärerna Dilan och Moa i andra sam­man­hang men just allt runt­om­kring hade blivit to­talt an­nor­lunda. Det var vik­tigt för oss att det skulle spelas in här, staden var en så vik­tig del när vi skrev ma­nus, säger Dilan.
Namnet på se­rien, Sagan om Dilan och Moa, för­kortas So­dom.
– Det är en sån otro­ligt sjuk slump. Och då kan vi inte inte ha det som namn, säger Moa med ett skratt. Jag är fruk­tans­värt nöjd med namnet, det är en kons­tigt lång ti­tel, den har en blink­ning till Sagan om ringen och för­kortas So­dom, säger Moa.
Den 15 ok­to­ber har se­rien pre­mi­är på SVT och på SVT Play.
– Det ska bli så himla kul att visa upp se­rien, det känns som att vi har varit gra­vida i tre år, säger Moa.
– Det ska bli skönt, att den får ex­i­stera på rik­tigt och inte bara vara even­tu­ellt en kons­tig fe­ber­dröm jag har haft, säger Dilan.

In­nan dess blir det en för­hands­vis­ning un­der Lund Com­e­dy Festival på Me­je­riet på
– Det ska bli väl­digt kul att få visa upp nå­gon­ting nu och få lite an­dras ögon på det. Att få höra var folk skrattar nå­gon­stans. Jag trodde att jag skulle tycka att det var job­bigare. I bör­jan av som­maren fick jag to­talt hjärnsläpp och kun­de inte titta på av­snitten. Jag tog en paus över som­maren och det var väl­digt bra, nu är jag mest så himla ny­fi­ken, säger Dilan Apak.

De har båda med­ver­kat på Lund Com­e­dy ti­digare, både var för sig och med en ge­men­sam hum­or­fö­re­ställ­ning.
– Det är väl­digt my­sigt på fes­ti­valen, så det ska bli kul. Vi ska visa av­snitt ett, sex­av­snittet. Vi går ut hårt och lockar in tit­ta­re i vår lömska sex­fälla, säger Moa med ett skratt.
Dess­utom upp­träder de på lör­dagen på Me­je­riet med sitt im­pro­vi­sa­tions­kol­lek­tiv Svensk Damimpro till­sam­mans med El­vi­ra Lan­der och Tora Larsson. I höst ska duon börja skriva på ännu en ge­men­sam hum­or­fö­re­ställ­ning.
– Och så hoppas vi att det blir en sä­song två av se­rien, säger Moa Lundqvist.