Kli­matet allt vik­tigare i val­rö­rel­sen

Kli­mat­frå­gan blir allt vik­tigare för väl­ja­rna, en­ligt en un­der­sök­ning gjord av Ipsos på upp­drag av Dagens Nyheter. Kli­mat­frå­gan till­mäts sam­ma be­ty­del­se som in­vand­ring, skola och brotts­lig­het. Sjuk­vården ligger kvar i toppen.
Den om­fat­tan­de SOM-un­der­sök­ningen om svenskarnas åsikter som ut­förs vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet har ti­digare visat på att mil­jö- och kli­mat är en stor och vik­tig fråga för väl­ja­rna. 61 pro­cent av de till­frågade säger att de är myc­ket oroade över kli­mat­för­änd­ringar; lika många oroas över mil­jö­för­stör­ing. Det pla­ce­rar frå­gan i topp, orosmässigt. Ti­digare har det funnits en rätt stor skill­nad mel­lan hur vik­tig SOM:s enkätsvarare har tyckt att kli­mat­frå­gan är och hur folk se­dan röstar. Den skill­naden minskar. Det­ta års ab­normt varma som­mar med skogs­bränder och häl­so­fa­ra på grund av ext­re­ma tem­pe­ra­turer är inte ens en fak­tor i årets SOM-re­sul­tat, efter­som un­der­sök­ningen släpptes in­nan som­maren. Oron för kli­matet lär san­no­likt öka yt­ter­li­ga­re in­nan nästa rap­port släpps. Med ett par vec­kor kvar av val­rö­rel­sen kan det gynna de par­tier som på olika sätt för­knippas med kli­mat­frå­gan. Mil­jö­par­ti­et och Cen­ter­par­ti­et i första hand, men ock­så Sverigedemokraterna, som driver tesen att kli­mat­frå­gan inte ska prio­ri­teras och där­för kan locka väl­ja­re som inte tycker att kli­mat­hotet verkar stort. Som ett po­pu­lärt slag­ord lyder: be­sluts­fat­ta­rna bör ta väl­ja­rnas oro på all­var.

Dagens fråga

Brukar du lyssna på Melodikrysset?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev