Kyr­kan har skapat en över­grepps­ma­skin

Ännu en sex­skan­dal skakar ka­tolska kyr­kan. Egent­li­gen är det sam­ma skan­dal, som täc­kel­set har bara dragits un­dan yt­ter­li­ga­re. En rap­port om 884 si­dor från en fed­er­al åtals­jury i Penn­syl­va­nia kart­lägger tu­sen­tals över­grepp i den största ut­red­ningen kring sex­brott mot barn inom den ka­tolska kyr­kan i USA hit­in­tills. Del­statsåklagaren Josh Shapiro kallar prästerna för ”rov­djur” och be­rät­tar om en sy­ste­ma­tisk mörk­lägg­ning som skett med moderkyrkans goda min­ne un­der sju de­cen­ni­er. Prästerna hängde guld­kors om halsen på de barn de valt ut, så att kol­le­gor kun­de iden­ti­fiera lämp­liga of­fer.
Den­na skan­dal knyts sam­man med tid­ningen Bos­ton Glo­bes gräv­jobb som 2005 av­slöjade att den ka­tolska kyr­kan i Bos­ton sopat hund­ra­tals över­grepp av 229 präster un­der mat­tan. Dess­utom hade man gjort sitt bästa för att tysta de för­tviv­lade barn och för­äl­drar som för­sökte slå larm.
Den ka­tolska kyr­kan har haft en över­grepps­ma­skin på plats, vars ef­fek­ti­vi­tet bara matchats av den mörk­lägg­nings­ma­skin som satts igång när över­grepp upp­täcks. En lag­lig form av mörkläggning är att delar av rap­porten blivit för­seglad, precis som i Bos­ton­fallet. All heder åt Shapiro, som av respekt för offrens rätt att höras vägrar acceptera det och utmanar förseglingen i delstatens högsta domstol.
Rap­porten påpekar att det inte ”bara” rör sig om psy­kiskt lidande: flera av of­fren har dött. En poj­ke våld­togs så hårt att hans rygg­rad skadades. Han dog senare av en över­dos smärt­stil­lan­de.
Näs­tan inga åtal kan väckas. Kyr­kan har varit så bra på mörk­lägg­ning att pre­skrip­tions­tiden har gått ut i le­jon­par­ten av fallen. Liknande skan­daler i Au­stra­li­en och Chi­le ny­li­gen har visat på sy­stemet är mo­ra­liskt ­rut­tet och har miss­lyc­kats med att läka sig själv, trots runda löf­ten från den ka­tolska kyr­kan. Kan­ske är det enda sättet att lösa pro­blemet att ka­tolska präster inte längre får lov att vara en­samma med barn.

Dagens fråga

Tänker du köpa en mobillåda till någon i julklapp?

  • Nej (77%, 478 Röster)
  • Vad är en mobillåda? (20%, 122 Röster)
  • Ja (4%, 24 Röster)

Antal röster: 624

Loading ... Loading ...