Catarina Kjel­lan­der och Barbara Tu­ves­son från sfi-teamet, som håller till på Lärcentrum. Foto: Da­ja­na Kovacevic

Nytt ar­bets­sätt slussar elever rätt

Käv­lin­ge Elever som pla­ceras på rätt stu­die­nivå är mer mo­ti­verade att klara sko­lan.
Se­dan för­ra läs­året görs en för­djupad kart­lägg­ning av kom­munens sfi-elever, nå­got som un­der­lättat både för eleverna och för de­ras lä­ra­re.

Barbara Tu­ves­son är lä­ra­re i Svenska som an­dra­språk och an­svarar för kart­lägg­ningen.
Det var ock­så hennes idé att låta ny­an­lända som ska stu­dera Svenska för invandrare (sfi) ge­nom­gå sam­ma slags kart­lägg­ning som kommunen är skyl­dig att göra när det gäller ung­domar utan svensk gym­na­sie­be­hö­rig­het.
Det finns tre olika steg i kart­lägg­ningen av sfi-elevers kom­pe­tens och det är Skol­ver­ket som ger rikt­lin­jer.

På många ställen gör man dock en en­klare kart­lägg­ning som kan leda till att elever pla­ceras på fel stu­die­nivå.
– Pla­cer­ingar en­ligt ti­digare ut­bild­ning stämmer inte all­tid, säger Barbara Tu­ves­son.
I det första steget får eleven träffa en stu­die­väg­le­da­re som tar reda på språk­kun­skaper och ut­bild­nings­ni­vå.
Tredje steget handlar om äm­nes­kun­skaper och görs när eleven ex­em­pel­vis vill läsa ett ämne på gym­na­sie­ni­vå och sam­ti­digt plugga svenska.
Då be­höver man veta hur myc­ket kun­skaper eleven har i det ak­tu­ella äm­net.
Det andra steget fö­re­kommer mer säl­lan i kart­lägg­ningarna av sfi-elever.
– Det är här man hittar det in­tres­santa, säger Barbara Tu­ves­son.
Då ut­reds elevens för­må­gor kring läs­ning och skriv­ning, el­ler lit­te­ra­ci­tet.
Man kan ock­så titta på elevens numeracitet.
– Det handlar om hur man re­so­nerar ma­te­ma­tiskt, för­klarar Catarina Kjel­lan­der, ock­så hon sfi-lä­ra­re och ar­bets­lags­le­da­re.
Det är lätt att tro att nå­gon med låg ut­bild­ning måste börja kurs A, den första kursen, på sfi.
– Men man ut­veck­lar ock­så för­må­gor utan­för sko­lan, säger Barbara Tu­ves­son.
Hon ger ett ex­em­pel. En elev hon kart­lade hade bara tre års ore­gel­bun­den skol­gång i ba­ga­get.
– Men då visade kart­lägg­ningen att eleven ut­vecklat för­må­gor utan­för sko­lan, till ex­em­pel kun­de han läsa flytande och läsa mel­lan raderna. Han var ock­så oer­hört mo­ti­verad.
Eleven ifrå­ga pla­cerades där­för på en svårare sfi-nivå.
Men det om­vända gäller ock­så. Nå­gon med hög­sko­le­ut­bild­ning kan ha otill­räck­liga kun­skaper för att klara stu­di­er i Sverige efter­som olika skol­sy­stem lägger fo­kus på olika kun­skaper.
– Vi hade nå­gon med hög­sko­le­ut­bild­ning med en läs­nivå mot­sva­ran­de års­kurs sex, be­rät­tar Barbara Tu­ves­son.

En kart­lägg­ning kan ock­så visa vil­ket språk som är elevens starkaste. Mo­ders­mål och skol­språk be­höver näm­li­gen inte vara det­sam­ma.
Catarina Kjell­van­der be­tonar att kart­lägg­ningen ock­så hjälper svensk­födda elever som saknar full­stän­digt gym­na­sie­betyg.
Så­väl sfi-elever som unga på in­di­vi­du­ella pro­grammet och elever på kom­vux un­der­visas på Lärcentrum, på Uni­ons­ga­tan cen­tralt i Käv­lin­ge.
– Det finns även kom­vux-elever som kart­lagts och man har sett att de har vissa svå­rig­heter. Då kan man sätta in re­surser där, för­klarar Catarina Kjell­van­der.
Kart­lägg­ningen tar un­ge­fär två tim­mar och ef­ter­åt sam­man­ställer Barbara Tu­ves­son en pro­fil till un­der­visande lä­ra­re.
Den kan hjälpa dem att ta fram öv­ningar på så­dant som eleven be­höver bli bättre på.

Efter­som kart­lägg­ningen görs med hjälp av tolk har me­toden in­ne­burit ex­tra kost­nader.
Men vinsterna har varit så­dana att ar­bets­sättet fram­över all­tid ska an­vändas för sfi-un­der­vis­ning i Käv­lin­ge.
Un­der det senaste läs­året har ett sjut­tio­tal elever kart­lagts.
För Barbara Tu­ves­son råder just nu bråda dagar då det närmar sig skol­start för ung­domar som saknar full­stän­digt be­tyg från års­kurs nio.
Hon hinner med nå­gon kart­lägg­ning om dagen.
– Det är gans­ka in­ten­siva sam­tal så man blir rätt trött ef­ter­åt, säger hon med ett leende.

Dagens fråga

Brukar du åka tåg?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×