Foto: Arkiv

Fyraårig poj­ke nära att drunkna

Malmö Två kvin­nors in­sats räddade en fy­ra­å­rig poj­ke från drunk­nings­döden på tors­dags­ef­ter­mid­dagen.
Poj­kens för­äl­drar är i nu­lä­get miss­tänkta för två brott.

Det var vid tju­go i fem på tors­dags­ef­ter­mid­dagen som en kvin­na som be­fann sig med sina barn på Ro­sen­gårds­ba­det, såg hur en poj­ke i fy­ra­års­ål­dern låg och flöt på ryggen i en av bas­sängerna.
Kvin­nan ska inte ha rea­gerat med­det­sam­ma men en stund senare anat oråd när poj­ken plöts­ligt hamnat un­der vat­ten­y­tan.

Kvin­nan ropade på hjälp och lyc­kades föra barnet till bas­säng­kanten där en an­nan kvin­na drog upp honom ur vat­tnet.
En bad­vakt an­slöt och på­började hjärt-lungräddning på den då med­vets­löse poj­ken.
Po­lis och am­bu­lans kallades till badet. Poj­ken ska fort­fa­ran­de ha varit med­vets­lös när am­bu­lans­per­so­nal tog över rädd­nings­in­satsen.
Det är oklart hur länge poj­ken varit un­der vat­ten­y­tan men Hå­kan Axelsson, vi­ka­rierande sek­tions­chef på Ro­sen­gårds­ba­det tror att det kan röra sig om en mi­nut.
– Tiden är gi­vet­vis vik­tig i det här fallet med tan­ke på att det var ett barn.
Poj­ken ska ha badat i en bas­säng som är 1,8 me­ter djup där det är som djupast, men be­funnit sig på 1,2 me­ters djup vid olycks­till­fäl­let.

– Det ska ha varit i gre­vens tid, det var myc­ket nära att det slutade illa, säger Nils Norling, press­in­for­ma­tör på Mal­mö­po­li­sen.
Ef­ter att ha talat med vitt­nen till hän­del­sen ut­reder nu po­lisen om poj­kens för­äl­drar kan ha gjort sig skyl­diga till brott ge­nom att ha brustit i till­synen av barnet.
För­äl­drarna är ini­tialt miss­tänkta för fram­kallande av fara för an­nan res­pek­ti­ve vållande till kropps­ska­da, men po­lisen har ännu inte hunnit hålla för­hör med dem.
Nils Norling be­römmer de två kvin­norna och bad­vakten för de­ras in­sats.
– Kvin­norna har för­mod­li­gen räddat poj­kens liv.

Hå­kan Axelsson be­rät­tar att det var många bad­gäster på Ro­sen­gårds­ba­det un­der tors­dagen och att bad­per­so­nal fått be folk flytta på sig för att kun­na ut­föra hjärt-lungräddning.
Ef­ter cir­ka tio mi­nuter var am­bu­lans på plats.
– Tiden när man gör HLR känns evin­ner­ligt lång.
Ome­del­bart ef­ter olyc­kan stängdes badet och per­so­nalen höll en de­brie­fing.
– Me­dan vi höll på med det kom am­bu­lans­per­so­nalen till­ba­ka och med­delade att han klarat sig och det var väl­digt upp­skattat, säger Hå­kan Axelsson.
Ut­ö­ver drunk­nings­till­budet på tors­dagen har am­bu­lans fått till­kallas yt­ter­li­ga­re en gång un­der som­maren.
Det varma vä­dret har lockat fler be­sö­ka­re än van­ligt.
Sek­tions­chefen säger att per­so­nalen var­je dag be­höver plocka upp barn från bas­sänger som de inte bottnar i el­ler stoppa dem från att hoppa i.

Som re­gel gäller att barn un­der tolv år inte släpps in en­samma och det måste finnas en för­äl­der på tre badande barn.
– Re­dan i kas­san för­säkrar vi oss om det­ta men det är inte ovan­ligt att vi måste avvisa folk av de skälen.
Un­der fre­dagen håller Ro­sen­gårds­ba­det öp­pet som van­ligt men man har be­man­nat upp med tre-fyra ex­tra bad­vakter.
– Det är en trygg­het även för den or­di­na­rie per­so­nalen, säger Hå­kan Axelsson.

Dagens fråga

Har du plockat fram vinterkläderna än?

  • Nej (64%, 338 Röster)
  • Ja (36%, 188 Röster)

Antal röster: 526

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×