Foto: Karsten Petersen

18-år­ing an­hållen ef­ter Segevångsskjutning

Malmö En 18-årig man sitter se­dan ti­digt på fre­dags­mor­gonen an­hållen, miss­tänkt för mord­för­sök.
Det var vid 20.45 på tors­dags­kvällen som en man i 20-årsåldern sköts på Kro­ne­torps­ga­tan på Se­ge­vång.

Den skjutne mannen ska ha lind­rigare ska­dor.
De är i nu­lä­get oklart hur många skott han träffats av och po­lisen vill inte kom­men­tera var skotten träffade.
– Det är inte klar­lagt ex­akt hur det har gått till men upp­ring­a­re har upp­fattat det som att flera skott har av­lossats, säger po­lisens press­in­for­ma­tör Nils Norling.

Strax ef­ter mid­natt greps 18-år­ingen som miss­tänks ligga bak­om skott­loss­ningen.
Han an­hölls någ­ra tim­mar senare. Flera upp­ring­a­re larmade om skott­loss­ningen men när po­lis an­lände an­träffades ingen skadad per­son på adressen.
Den skjutne mannen hade re­dan förts till sjuk­hus.

Det finns upp­gifter om att en mo­ped ska ha lämnat platsen strax ef­ter skott­loss­ningen.
– Den är helt klart in­tres­sant för oss i ut­red­ningen.
– Vi har fått in en hel del iakt­ta­gel­ser från platsen, det var ju inte så sent på kvällen. Men vi be­höver fler vitt­nes­upp­gifter, säger Nils Norling.
Mal­mö­po­li­sen hoppas att tiden för skott­loss­ningen och det fak­tum att många rör sig ut­om­hus på som­mar­kvällar, in­ne­bär att fler per­soner kan ha sett el­ler hört nå­got.
I när­heten av adressen för tors­dags­kvällens skjut­ning ligger både en livs­me­dels­bu­tik och någ­ra mat­stäl­len.
Po­lisen har pratat med vitt­nen och knackat dörr i om­rå­det och ska nu ta reda på om det kan finnas film från över­vak­nings­ka­me­ror som fångat hän­del­sen.
– Det kan finnas fö­re­tag i när­heten som har ka­me­ror.
Den skjutne mannen har inte velat prata med po­lisen och be­rätta vem som kan ligga bak­om skjut­ningen.

Men observationer på platsen och andra upp­gifter har lett po­lisen till den nu an­hållne 18-år­ingen.
– Vi har en del in­for­ma­ti­on som nu ska sam­man­ställas och ana­ly­seras, säger Nils Norling.
Det är inte första gången det skjuts på Se­ge­vång i stads­delen Kir­se­berg.
På sam­ma gata, Kro­ne­torps­ga­tan, in­träffade en döds­skjut­ning på lör­dags­kvällen den fjär­de mars i fjol.

Då sköts en 23-årig man till döds me­dan en 22-år­ing skadades all­var­ligt.
Den äld­re av de två männen an­träffades i en krockad bil på ga­tan, 22-år­ingen låg skott­skadad i en lä­gen­het i när­heten.
In­get tyder i nu­lä­get på att det finns sam­band mel­lan de båda hän­del­serna.
– Om­rå­det har drabbats av vålds­brotts­lig­het det senaste året men det är ty­värr sant för flera olika om­rå­den i Malmö, säger Nils Norling.
Se­dan mordet på Se­ge­vång våren 2017 har det varit skott­loss­ningar runt­om i Malmö, flera med död­lig ut­gång.

Läs mer:

Dagens fråga

Har du plockat fram vinterkläderna än?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×