Det finns flera nät­lä­kar­tjänster att välja på. Foto: TT

Digital vård med för­stånd

Den di­gi­tala ut­veck­lingen ger nya möj­lig­heter ock­så för vården. Den har ut­nyttjats un­der flera år men pro­cessen är ändå bara i en första fas. Det har ex­em­pel­vis gans­ka länge gått att förnya re­cept via nätet i många lands­ting, och lä­ka­re kan få hjälp att ana­ly­sera rönt­gen­bilder på di­stans, till och med från Au­stra­li­en där vår natt är dag.
Det finns all an­led­ning att fort­sätta ut­veckla det som ibland kallas e-hälsa med ett brett be­grepp. Av­stånd till lä­ka­ren är ett hin­der för många att söka vård i tid, och köer till vården är kan­ske svensk vårds hu­vud­pro­blem. Kan åt­min­sto­ne en del vård­sö­kan­de ske via nätet istäl­let för ge­nom fy­siska be­sök av­lastar det vård­or­ga­ni­sa­tionen för att kun­na göra an­nat snabbare och ef­fek­tivare.
De senaste fem åren har sär­skilda bo­lag er­bjudit nät­lä­kar­tjänster till pa­ti­enter över hela landet. Till en bör­jan fick de sam­ma er­sätt­ning av lands­tingen som för ett fy­siskt pa­ti­ent­be­sök. När verk­sam­heten växte be­stämde lands­tingen un­der för­ra året, på SKL:s för­slag, att er­sätt­ningen skulle bli be­gränsad. Att ett lands­ting hade noll­taxa för lä­kar­be­sök gjorde att nät­lä­ka­rna re­gi­strerade sig där in­nan det ju­sterades.
Ändå har fort­sätter kost­naderna för nät­lä­kar­tjänster att öka snabbt. Nu finns det åtta bo­lag som er­bjuder nät­lä­kar­tjänster, var­av tre är relativt stora. De flesta lands­ting ut­veck­lar liknande tjänster med am­bi­tionen att alla vård­cen­traler ska kun­na er­bjuda nät­tjänster både för en första kon­takt och, kan­ske of­tare, för upp­följande be­sök.
Den eko­no­miska på­ver­kan är vik­tig. Än vik­tigare är om nät­lä­ka­rna kan göra sam­ma jobb som den som möter pa­ti­enten fy­siskt. De flesta är över­ens om att alla dia­gnoser inte kan ställas utan att träffa pa­ti­enten. En risk är att me­di­cin or­di­neras allt­för lätt­vin­digt. Särskilt oroande är om an­ti­bio­ti­ka­för­skriv­ningen skulle öka.
Det gäller där­för att nätläkarverksamheten ut­vecklas så att inte vård­re­sul­taten kan ifrå­ga­sättas. Det måste all­tid vara pa­ti­entens hälsa som står i cent­rum. Di­gi­ta­li­se­ringen ska an­vändas för att för­bättra vården.

Dagens fråga

Betalar du med Skånetrafikens app när du åker buss?

Loading ... Loading ...