Barn­kon­ven­tionen som lag ändrar i sig in­gen­ting

FN:s barn­kon­ven­tion säger att barnets bästa ska komma i främs­ta rummet vid alla be­slut som rör barn. Det är en vik­tig kon­ven­tion. och Sverige har se­dan länge för­sökt föra in den prin­cipen i olika lagar.
Från olika håll, bland an­nat Rädda Barnen, har ändå krävts att Barn­kon­ven­tionen i sig ska bli svensk lag. Nu har riks­dagen be­slutat att så ska det bli. Från den 1 juli 2020 gäller barn­kon­ven­tionen som svensk lag.
Det verkar bra, men i prak­tiken är risken stor att det inte kommer att be­tyda nå­gon­ting. När barn­kon­ven­tionens re­gel om att sätta barns bästa främst kol­li­derat med nå­gon an­nan lag, har inte barnens bästa be­hövt sättas främst. Riks­dags­be­slutet in­ne­bär inte nå­gon för­änd­ring i det av­se­en­det.
Barn­kon­ven­tionen ska gälla alla barn. Det borde be­tyda att in­get barn som kommit en­samt till Sverige skulle kun­na utvisas till en osä­ker till­va­ro i Af­ghan­i­stan, Irak el­ler nå­got an­nat fat­tigt, krigs­här­jat land. Men så sker nu och så kommer att ske även ef­ter den 1 juli 2020. Barn­kon­ven­tionen har näm­li­gen inte gjort över­ord­nad andra lagar, när barnens bästa ska av­göras.
Stoppet för familjeåterföreningar skulle inte hel­ler kun­na fort­sätta om verk­li­gen barn­kon­ven­tionen ska gälla. Att leva till­sam­mans med sina för­äl­drar är näs­tan all­tid barnens bästa. Det til­lämpas dock inte i flyk­ting­po­li­tiken.
Så ty­värr är in­fö­ran­det av Barn­kon­ven­tionen som lag en pappers­tider – om inte andra änd­ringar görs ock­så.
Yng­ve Sunesson

Dagens fråga

Betalar du med Skånetrafikens app när du åker buss?

Loading ... Loading ...