Mång­falds­pa­raden ge­nom Vis­by utmanade NMR. Foto: TT

Stoppa na­zisterna

Mest upp­märk­sammade i Al­me­da­len i år är na­zisterna i NMR, åt­min­sto­ne sett till hur få de är.
När C-le­da­ren An­nie Lööf in­ledde sitt tal med att för­svara de­mo­kra­tin och kri­ti­sera ra­sister och ex­tre­mister buade de när­va­ran­de na­zisterna och skrek till­mä­len. Lööf han­terade si­tua­tionen be­und­rans­värt och med stöd av pu­bliken fick hon tyst på na­zisterna.
På ons­dags­kvällen miss­handlades en kvin­na som bar på en regn­bå­gs­flagga av en na­zist. An­gri­pa­ren an­hölls av po­lisen miss­tänkt för miss­han­del med hat­brotts­mo­tiv. Att po­lisen trots sin punkt­be­vakning av na­zisterna inte kun­de för­hindra miss­han­deln be­tecknas av po­lisens press­ta­les­man som ett miss­lyc­kan­de.
På tors­dagen ledde Ar­tur Ring­art, ti­digare sport­med­ar­be­ta­re på SVT men ock­så son till den ju­diske För­in­tel­se­överlevaren Ja­kob Ring­art, ett se­mi­na­ri­um, då ett tju­go­tal na­zister trängde sig in i tältet, filmade och delade ut sin pro­pa­gan­da.
Utan­för Vän­skaps­för­bun­det Sverige-Is­ra­els tält an­greps un­der tors­dagen en av ar­ran­görerna av ett gäng na­zister när hon för­sökte hindra dem att veckla ut en ban­de­roll där. Hon slogs till marken och släpades bort.
Riks­dags­le­da­moten Rossana Di­na­mar­ca (v) tra­kas­serades så att hon ti­di­ga­re­lade sin hem­re­sa.
En up­pen­bar fel­be­döm­ning måste po­lisens be­slut att tillåta na­zisterna att de­mon­strera och ha bok­bord di­rekt utan­för RFSL:s lo­kal i Vis­by. Det med­förde att RFSL-Ung­dom inte vågade ge­nom­föra sina pla­nerade ak­ti­vi­teter un­der po­li­ti­ker­vec­kan. Po­lisens för­svar av na­zisternas ytt­ran­de­fri­het gjorde allt­så att RFSL-ung­domarnas ytt­ran­de­fri­het be­gränsades.
Men även po­lisens oför­må­ga att skydda de­mo­kra­tiska mö­ten, som nu störts av na­zisterna, el­ler del­ta­ga­re, som drabbats av hot och våld, är all­var­ligt.
Po­lisens ar­bets­sätt måste ef­ter vec­kan ut­vär­deras av en obe­ro­en­de grupp, så att de­ras ar­be­te mot de våld­samma na­zisterna kan för­bättras och even­tu­ellt nöd­vän­diga lag­änd­ring kan tas fram. För na­zismen måste stoppas.

Dagens fråga

Bör vägran att göra repmånad ge fängelse?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×