Rege­ringen hotar skogs­bruket 

Rege­ringens be­slut om att fin­kamma Sve­ri­ges skogar ef­ter nyc­kel­bio­toper un­der de kommande 10 åren kommer att om­kull­kasta svensk skogs­po­li­tik.
Vi ser re­dan kon­se­kvenserna. Allt­för många skogs­ä­ga­re ris­kerar eko­no­miska för­luster på grund av att de får en nyc­kel­bio­top re­gi­strerad på sin mark.
Så bygger vi var­ken upp för­tro­en­de för den svenska staten el­ler för­ut­sätt­ningar för bio­lo­gisk mång­fald. Vi mo­de­rater vill skapa goda och lång­sik­tiga vill­kor för skogs­bruket i Skåne och Sverige. 

De senaste fyra åren har re­gi­streras om­kring 20 000 hek­tar så kallade nyc­kel­bio­toper, det vill säga om­rå­den med höga na­tur­vär­den.
En­dast i hälften av fallen där skogs­mark har pekats ut har mark­ä­ga­ren fått er­sätt­ning ge­nom att skogen blivit skyddad. Öv­riga mark­ä­ga­re lider eko­no­miska för­luster, efter­som inga cer­ti­fie­rade såg­verk vill ta emot tim­ret.
För skogs­ä­ga­ren kan höga na­tur­vär­den i den egna skogen där­med upp­fattas som ett straff. Så för­bättrar vi inte den bio­lo­giska mång­falden.
För att göra saken vär­re, har rege­ringen ny­li­gen gett Skogs­sty­rel­sen i upp­drag att prio­ri­tera re­gist­re­ring av nyc­kel­bio­toper i sam­band med av­verk­nings­an­mä­lningar. 

Stora värden ris­kerar att gå för­lo­rade på grund av myn­dig­hets­be­slut. Så kan vi inte ha det.
Mo­de­raterna vill där­för stoppa den lands­om­fat­tan­de in­ven­ter­ingen av nyc­kel­bio­toper, till dess att man kan sä­ker­ställa att en­skilda skogs­ä­ga­re inte hamnar i kläm. 

Många skogs­ä­ga­re har in­väntat den na­tio­nella skogs­stra­te­gin för att få en lös­ning på nyc­kel­bio­toperna.
Men den stra­te­gi som rege­ringen pre­sen­terade i maj ekar tom på kon­kreta åt­gärder som löser pro­blemet. 
Vi mo­de­rater vill på­minna om att det svenska skogs­bruket har bi­dragit till Sve­ri­ges väl­färd i år­hund­ra­den.
Skogs­ä­ga­rnas rätt till sin egen mark och prin­cipen ”fri­het un­der an­svar” har byggt upp de höga na­tur­vär­den och eko­no­miska värden som finns i den svenska skogen idag. Så måste det även fort­sätta. 

Där­för är det prio­ri­te­rat för oss mo­de­rater att stärka ägan­de­rätten. Vi vill se över de lagar och re­gler som idag lägger hin­der för de svenska skogs­ä­ga­rna.
Ge­nom att stärka ägan­de­rätten kan vi ge skogs­ä­ga­rna de verk­tyg som krävs för att fort­sätta skapa höga na­tur­vär­den och bi­dra till Sve­ri­ges ekonomi.
De svenska skogs­ä­ga­rna be­höver en mo­de­rat­ledd rege­ring som värnar det gröna guldet. 

Dagens fråga

Längtar du till nya (och sista) säsongen av Game of Thrones?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×