Staten måste ställa upp för bön­derna

Tor­kan drabbar många, men kan­ske drabbas bön­derna som är be­ro­en­de av regnet för sina grö­dor all­ra hårdast.
Dag­li­gen kommer nu upp­gifter om bön­der som måste slakta djur i för­tid där­för att gräset inte växer när regnet ute­blir och där­för att de inte kan få ihop mat till djuren. Det finns inte ens hö och en­si­la­ge att köpa för dem som inte kan skörda myc­ket nog själva.
LRF har be­gärt eko­no­miskt stöd av rege­ringen, men lands­bygds­min­i­ster Sven-Erik Bucht (S) hän­visar till EU. Rege­ringen ska an­söka om kris­stöd och om att få be­tala ut för­skott på de EU-er­sätt­ningar som jord­bru­ka­rna ska få i år.
Rege­ringen kan ju börja med att se till att det stöd som skulle ha be­talats ut för 2015, 2016 och 2017 änt­li­gen le­ve­reras. Många bön­der saknar fort­fa­ran­de en del av det – utan att få nå­gon ränta på ford­ringarna. Lika för­stå­en­de är nog inte bön­dernas ford­rings­ä­ga­re.
Rege­ringen skulle ock­så kun­na be­sluta om att ge jord­bru­ka­rna an­stånd med in­be­tal­ningen av skatter.
Tor­kan 1992 som möj­li­gen är jäm­för­bar, ledde till ett in­komst­bort­fall på tre mil­jarder kro­nor för den samlade lant­bruks­sek­torn, en­ligt LRF:s ord­fö­ran­de Pal­le Borgström. Med den svaga lön­sam­het som råder i svenskt jord­bruk är det inte pengar som bön­derna klarar sig utan. Kon­kurser kan komma snabbare än nå­gon kan ana.
Tor­kan är en så ex­trem sit­u­a­tion att alla tänk­bara åt­gärder för att un­der­lätta är mo­ti­verade. Att med­ge un­dan­tag för fö­re­skrifterna för ex­em­pel­vis träda i EU:s re­gler. lik­som de kom­pli­ce­rade re­glerna för förgröning skulle kun­na ge ett till­skott av fo­der.
Kon­su­menterna kan ock­så bi­dra ge­nom att än mer med­ve­tet än van­ligt köpa svenskt kött, nu när fler djur måste slaktas. Det är all­tid mo­ti­verat med tan­ke på det avan­ce­rade svenska djur­skyddet och den låga an­ti­bio­ti­ka­an­vänd­ning, men nu finns en ex­tra an­led­ning – krisen på grund av tor­kan.

Dagens fråga

Bör vägran att göra repmånad ge fängelse?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×