Hus­hålls­so­porna är en li­ten del av sop­berget. Foto: TT

Minska av­fal­let i pro­duk­tionen

Vi svenskar ge­ne­rerar 17 ton av­fall per per­son – var­je år. Men det mesta av det­ta av­fall ser vi ald­rig. Det upp­står näm­li­gen i pro­duk­tionen av alla va­ror som vi kon­su­merar. Hur många av oss vet till ex­em­pel att en enda mo­bil­te­le­fon ge­ne­rerar 86 kilo av­fall un­der till­verk­ningen? Eller att ett par bo­mulls­byx­or ge­ne­rerar 24 kilo av­fall?
Det är dags att sätta fo­kus på det av­fall som ingen pratar om – det osyn­liga av­fal­let. Och det är dags för tyd­liga styr­me­del även lo­kalt, som gynnar en mer cir­ku­lär pro­duk­tion och kon­sum­tion.

Av de 17 ton av­fall som vi ge­ne­rerar per per­son och år är det bara knappt ett halvt ton (i snitt 473 kilo) per per­son som är hus­hålls­av­fall, resten är allt­så av­fall som upp­står i pro­duk­tionen till följd av vår kon­sum­tion. Det vi köper och kon­su­merar ge­ne­rerar allt­så 35 gånger mer av­fall än vad vi ser med blotta ögat i pap­pers­korgar och åter­vin­nings­kärl.
I Malmö kom­mun, som är den största kommunen i Sy­sav och VA Syd, är mängden av­fall per in­vå­na­re lite större än snittet i Sverige, 505 kilo hus­hålls­av­fall per in­vå­na­re.
Att av­fal­let från till­verk­ningen inte syns gör det svårt för oss kon­su­menter att för­stå vil­ken mil­jö­på­ver­kan vår kon­sum­tion fak­tiskt har.

Av­falls­mängderna ökar. Det visar Av­fall Sve­ri­ges senaste sta­ti­stik för år 2017. En för­klar­ing kan vara att vi i hög­kon­junk­turer kon­su­merar mera.
Men att av­falls­mängderna ökar är inte håll­bart – kon­sum­tionens på­ver­kan på mil­jön blir allt tyd­ligare. Även om vi i Sverige är bra på att åter­vinna av­fal­let är det­ta inte vägen mot en fram­ti­da cir­ku­lär ekonomi. Det av­gö­ran­de steget är att minska av­falls­mängderna och åter­an­vända mer.

Det är lätt att av­kräva lös­ningar på av­falls­pro­blemen från dem som han­terar sam­häl­lets av­fall – kommunen. Av­fall upp­står inte på grund av av­falls­han­ter­ingen.
Det största an­svaret för att minska av­fal­let ligger på dem som till­ver­kar och de­signar pro­dukter och för­pack­ningar. I avfallsledet – när pro­dukter re­dan har blivit av­fall – är det för sent. Ändå saknas tyd­liga krav på till­ver­ka­rna att åt­gärda det­ta re­surs­slö­se­ri.
Visst har vi alla ett in­di­vi­du­ellt an­svar för vår kon­sum­tion. Men att av­fal­let från till­verk­ningen inte syns gör det svårt för kon­su­menten att för­stå vil­ken mil­jö­på­ver­kan pro­dukten fak­tiskt har.
Sy­sav, VA Syd och Av­fall Sverige har an­svar för att sköta av­falls­han­ter­ingen på ett lång­sik­tigt håll­bart sätt och att ut­veckla lös­ningar för det­ta i sam­ar­be­te med andra ak­törer.
Kom­munerna kan ock­så på­verka ge­nom sina upp­hand­lingar och kräva pro­dukter som är håll­bara ur flera per­spek­tiv.

Mer kraft måste läggas på att fö­re­bygga av­fall. Det görs först och främst ge­nom håll­barare pro­duk­tion och kon­sum­tion. Pro­du­centerna måste se till att pro­dukter ut­formas så att de får en läng­re livs­längd, blir en­klare att re­pa­rera, lättare att åter­vinna och att de är gift­fria den dag de ska åter­vinnas.
Alla vi som pro­du­cerar, re­glerar el­ler ar­be­tar med av­fall har ett tungt an­svar.
Det är inte all­tid det som syns som väger mest. Det är dags för fler att göra mer mot osyn­ligt av­fall. För det är där mil­jö­in­satsen väger tyngst.

Dagens fråga

Längtar du till nya (och sista) säsongen av Game of Thrones?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×