Inte minst turister kräver att kunna betala med kontanter. Foto: TT

Fortsätt använd kontanter

Sverige kan inte en­si­digt av­skaffa kon­tan­ter
I stora delar av Europa do­mi­nerar fort­fa­ran­de kon­tant be­tal­ning, och man kan i många fall en­dast be­tala med kort vid köp över 15 Euro. Att bara gå ned till kiosken och köpa ett tuggum­mi med kort är inte att tänka på.
Allt fär­re re­stau­ranger, pubar och barer i Sverige ac­cep­terar emel­ler­tid i dag kon­tan­ter som be­tal­ning. Bankerna har se­dan länge på­börjat re­san mot ett kon­tant­löst sam­häl­le och inom be­söks­när­ingen sker idag 90 pro­cent av alla be­tal­ningar via kort.
Men många tu­rister som be­söker Sverige vänder sig emot att all­tid be­höva be­tala med kort, inte minst när det gäller mind­re in­köp. Sverige kan inte som en­samt land i Europa av­skaffa kon­tan­ter.

Vis­it Sweden, som har upp­draget att mark­nads­föra Sverige utom­lands, vittnar om att ex­em­pel­vis många tyska be­sö­ka­re är vana vid att be­tala kon­tant och vill hålla fast vid sin tra­di­ti­on ock­så när de är utom­lands. Sam­ti­digt vill man som tu­rist ock­så slippa onö­diga bank­av­gifter och be­hålla sin in­te­gri­tet när man gör in­köp för en mind­re summa.
Brit­tis­ka tu­rister lyfter fram de svenska bank­av­gifterna som ett pro­blem samt att det inom vissa branscher och be­tal­sy­stem krävs ett svenskt mo­bil­num­mer el­ler bank­kon­to för att kun­na göra ett in­köp i Sverige.

Att ge män­ni­skor möj­lig­het att be­tala med kon­tan­ter be­tyder inte hel­ler per au­to­ma­tik att rån­risken ökar. Ge­nom att många hand­la­re, bu­tiker och re­stau­ranger idag an­vänder sig av sluten kon­tant­han­ter­ing minskar risken för rån och otrygg­het för per­so­nalen av­se­värt. Ett slutet kontanthaneringssystem låser in och skyddar pengarna från när de lämnar kundens hand tills de når upp­räk­nings­cen­tralen. Det­ta in­ne­bär att de inte är till­gäng­liga för vare sig per­so­nalen el­ler po­ten­ti­ella rå­na­re.
An­delen an­mälda bu­tiks­rån i Sverige var un­der för­ra året ock­så re­kord­lågt – den lägsta på över tio år.
I bör­jan av juni kom Riks­banks­kom­mit­tén med ett för­slag som ska un­der­lätta för så­väl kon­su­menter som han­deln att fort­satt an­vända kon­tan­ter ge­nom ett minsta av­stånd till ut­tags­au­to­mater och in­sätt­nings­ställen där fö­re­tag kan lämna sin dags­kas­sa. Dock ska det även fort­sätt­nings­vis vara upp till den en­skilde hand­la­ren att av­göra om man vill ta emot kon­tan­ter el­ler inte.

Sverige är ett li­tet land i nor­ra Europa. Vi be­höver be­sö­ka­re och tu­rister till vårt land och i en un­der­sök­ning av Vis­it Sweden i USA ut­tryckte 91 pro­cent av de glo­bala re­se­närerna från New York, Chi­ca­go och Ka­li­for­ni­en att de var in­tres­se­rade av att be­söka vårt land.
Det är myc­ket glädjande. Men då krävs det ock­så att be­söks­när­ingen i Sverige är vil­lig att lyssna på tu­risterna och er­bjuda kon­tant be­tal­ning om möj­ligt och om det önskas. Minskad tu­rism till Sverige be­tyder missade in­täkter.

Dagens fråga

Längtar du till nya (och sista) säsongen av Game of Thrones?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×