Fastigheten Apotekaren 12 i Lund har en framträdande plats i stadsbilden runt Stortorget. Nu får Vasakronan bakläxa när det gäller deras byte av fönster. Ovarsamt säger stadsbyggnadskontoret. Fönstren på bottenvåningen och burspråken är undantagna. Foto: Mikael Ankarvik

Fastighetsägaren fick bakläxa vid fönsterbyte

lund Bygg­nads­nämnden tycker inte att de nya föns­tren som Va­sa­kro­nan satt in sin fas­tig­het Apo­te­ka­ren 12 vid Stor­tor­get i Lund stämmer över­ens med de gam­la, och vill där­för att de ska åter­ställas vid vite om 300 000 kro­nor, senast inom 18 må­nader.
– Vi be­slutade oss för att gå på stads­bygg­nads­kon­torets lin­je, säger Björn Abel­son (s), ord­fö­ran­de i bygg­nads­nämnden.

Fas­tig­heten som är röd­mar­kerad i Be­va­rings­pro­grammet för Lunds stads­kär­na är utpekad som en kul­tur­his­to­riskt vär­de­full bygg­nad. Huset upp­fördes 1910-12 och har en­ligt stads­ar­ki­tekt Malin Sjö­grens skriv­ning stora ar­ki­tek­to­niska och kul­tur­his­to­riska värden. Fas­tig­heten på­verkar gatu­mil­jöerna i sin om­giv­ning och ut­gör ett blick­fång på Stor­tor­get. Dess­utom syns bygg­naden i mil­jön fram­för Dom­kyr­kan.

Apo­te­ka­ren 12 ska en­ligt bygg­nads­nämnden där­för be­handlas med var­sam­het, så att bygg­nadens ka­rak­tärs­drag be­aktas. Stads­bygg­nads­kon­toret tycker inte att Va­sa­kro­nan tar hän­syn till varsamhetskravet.
För­valt­ningen menar att fas­tig­hets­bo­laget för­bi­gått de prov­föns­ter som stads­an­ti­kva­rien god­känt och gett syn­punkter på.
”Fas­tig­hets­ä­ga­re kan inte all­tid välja den bil­ligaste lös­ningen”, står det i tjäns­te­skri­vel­sen.
– Det mest gra­ve­ran­de är att de inte brytt sig om den överenskommelse som fanns, säger Björn Abel­son.

Va­sa­kro­nan håller inte med. De menar att de vinn­lagt sig om att följa stads­ar­ki­va­riens in­struk­tioner och tvärt­om ”lagt ner myc­ket tid och myc­ket pengar på föns­ter­by­tet”.
De menar i mot­sats till stads­ar­ki­tekten att Va­sa­kro­nan valt föns­ter som i fråga om ma­te­ri­al, mängden glas, karmar, pro­fi­le­ring, upp­häng­ning och ut­se­en­de väl över­ens­stämmer med de gam­la föns­tren.
Den enda skill­naden mot det över­ens­komna föns­ter­mo­dellen syns en­ligt Va­sa­kro­nan bara när föns­tren öppnas. De menar att det inte möj­ligt att till­verka sam­ma föns­ter med sam­ma an­tal öpp­nings­bara lufter som orig­i­nal­föns­tren, om ut­se­en­det uti­från skulle bi­be­hållas – det­ta utan att be­tyd­ligt göra av­kall på föns­trens kva­li­tet.

Om Va­sa­kro­nan inte har åter­ställt det ovar­samma föns­ter­by­tet 18 må­nader ef­ter be­slu­tet vunnit laga kraft in­ne­bära det ett fort­löpande vite på 30 000 kro­nor för var­je per­iod om tre må­nader tills dess att fönsterbytet är åter­ställt.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Längtar du till nya (och sista) säsongen av Game of Thrones?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×