Det är på vägarna de mesta transporterna sker av både personer och gods. Foto: TT

Väg­trans­porterna glömdes

Väg­tra­fik ut­gör näs­tan hela det svenska trans­port­sy­stemet. Cir­ka 85 pro­cent av allt per­son­resande sker på väg. Även för gods­trans­porter ut­gör väg­trans­porter cir­ka 85 pro­cent av alla ton.
2016 ökade per­son­trans­porter på väg med 2 684 mil­joner per­son­ki­lo­me­trar me­dan till ex­em­pel järnvägsresandet ökade med 263, flyg med 121 och sjö­fart med 14 mil­joner per­son­ki­lo­me­trar.
Myn­dig­heten Tra­fik­ana­lys har på rege­ringens upp­drag sam­man­ställt det stats­fi­nan­si­ella lä­get för de olika trans­ports­lagen. Väg­tra­fiken kostar 45 mil­jarder kro­nor per år och be­talar in hela 85 mil­jarder kro­nor i spe­ci­ella trans­port­skatter och av­gifter me­dan till ex­em­pel järn­vägen kostar cir­ka 35 mil­jarder kro­nor och be­talar in 2 mil­jarder kro­nor.

I Tra­fik­verkets fram­tids­pro­gnoser be­döms väg­trans­porters do­mi­nans be­stå.
Olika kon­se­kvenser av di­gi­ta­li­se­ring som själv­kö­ran­de for­don och e-han­del kommer yt­ter­li­ga­re att gynna väg­trans­porterna.
Den elekt­ri­fi­er­ing som nu börjat ac­ce­le­rera un­dan­röjer de mil­jö­pro­blem som i dag finns och kommer att för­stärka väg­trans­porternas kon­kur­rens­kraft ännu mer.

Mot den bak­grunden är rege­ringens in­fra­struk­tur­plan för åren fram till 2029 märk­lig. På press­kon­fe­rensen nämndes knappt väg­trans­porter. En­dast cir­ka 20 pro­cent av re­surserna för ny­in­ves­te­ringar av­sätts för väg­in­ve­ster­ingar.
Ni­våerna på väg­un­der­hållet är så låga att stan­darden på väg­nätet inte be­döms kun­na upp­rätt­hållas i hela landet.

De som an­svarar för den­na plan har sitt kon­tor hund­ra me­ter från cen­tral­sta­tio­nen i Stockholm. Där­ifrån kan­ske planen fö­re­faller vet­tig. Var­för skulle inte alla kun­na åka tåg?
Men för de flesta utan­för Stockholm är det väg­tra­fik som till­go­do­ser mel­lan 90 och 100 pro­cent av van­liga fa­miljers trans­port­be­hov. Det är bussen som är kol­lek­tiv­tra­fik, cy­keln tar barnen till sko­lan och bilen sköter jobb­pend­ling, fri­tids­ak­ti­vi­teter och mat­in­köp. Last­bilar sköter när­ings­livets trans­porter.
Låga in­fra­struk­tur­sats­ningar för vägar, höjda driv­me­dels­skatter, höjd for­dons­skatt, ex­tra ki­lo­me­ter­skatt för va­ru­trans­porter samt flyg­skatt är en märk­lig po­li­tik om hela Sverige ska leva.
Med­bor­ga­re och fö­re­tag runt om i landet bör kräva rätt­vi­sa skatter och skä­liga an­delar av in­fra­struk­tur­bud­geten. Po­li­ti­ken bör utgå från hur verk­lig­heten ser ut i Sverige – och det är inte som på Sö­der­malm.

Trans­porter bör be­jakas och ut­släpp be­kämpas. Givet den kraf­tiga över­be­skatt­ningen av bi­lismen som råder bör po­li­tikens fo­kus vara att stötta trans­port­bran­schens sats­ningar på ener­gi­ef­fek­ti­vi­se­ring, elekt­ri­fi­er­ing och biodrivmedelsanvändning. Inte att för­svåra livet för de nio mil­joner svenskar där tun­nel­ba­nan inte be­tyder nå­got men väg­tra­fiken be­tyder allt.

Dagens fråga

Längtar du till nya (och sista) säsongen av Game of Thrones?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×