Sol och vind nu­me­ra bäst ock­så en­ligt Vat­ten­fall

In­ves­te­ringarna i för­ny­bara ener­gi­käl­lor är nu mer än dub­belt så stora som i tra­di­tio­nella ener­gi­käl­lor som kol, olja och kärn­kraft. Det är In­ter­na­tio­nella ener­gi­or­ga­ni­sa­tionen IEA som re­do­visar sta­ti­stik för världen som hel­het.
En­ligt IEA:s sta­ti­stik var in­ves­te­ringarna i el­pro­duk­tion med hjälp av för­ny­bar ener­gi dub­belt så stora som för fos­sila bräns­len och kärn­kraft­verk 2016.
I Sverige har det för­ny­bara se­dan länge do­mi­ne­rat. Nu slår ock­så Vat­ten­falls vd Magnus Hall fast att bo­laget, som för­ut varit sym­bol för kärn­kraften, inte har någ­ra planer på att bygga nya kärn­kraft­verk i Sverige.
”Vi tror att det är bil­ligare att bygga vind­kraft kom­plet­terat med flex­i­blare vat­ten­kraft”, kom­men­terar Magnus Hall.
Det är vad som slagit ige­nom i världens ener­gi­ut­bygg­nad. Så­väl sol som vind har kommit ner i pris så myc­ket att de ener­gi­slagen nu är be­tyd­ligt bil­ligare att bygga ut än kol och olja.
Väst­länders sub­ven­tioner för att er­sätta fos­sil­kraft och Ki­nas snabba ut­bygg­nad har sti­mu­lerat tek­nik­ut­veck­lingen. Mass­pro­duk­tion har ock­så gjort att priserna sjunkit. In­tres­set från stora in­ve­ste­ra­re, som pen­sions­för­val­ta­re, för grön ener­gi har gjort att fi­nan­sie­ringen av sol- och vind­krafts­ut­bygg­nad har blivit bil­ligare, sam­ti­digt som kärn­kraftens pro­blem gjort fi­nan­sie­ringen av ny kärnkraft dyrare.
”Vad ska in? Sol och vind!” skan­derade del­ta­ga­rna i Barsebäcksmarschen på 1970-talet. Nu har det blivit verk­lig­heten.
Yng­ve Sunesson

Dagens fråga

Brukar du åka tåg?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×