Simrishamns sjukhus i privat regi. Arkivbild

Vården be­höver för­ny­el­se

Vårdens stora pro­blem handlar inte om vinster i väl­färden utan om de allt läng­re köerna. Un­der nu­va­ran­de rege­ring har ut­veck­lingen varit ka­ta­stro­fal un­der de senaste fyra åren med följd att män­ni­skor till och med dör i vän­tan på operation. Där­för be­höver vården för­ny­el­se och ut­veck­ling.
Mång­fald inom sjuk­vården skapar för­ut­sätt­ningar för ut­veck­ling. Den al­ter­na­tiva driftens kan­ske vik­tigaste för­tjänst är att den tvingar fram för­bätt­ringar i den of­fent­ligt drivna vården sam­ti­digt som den ger val­fri­het för pa­ti­enter och per­son­al. Vård­an­ställda får fler ar­bets­gi­va­re att välja mel­lan el­ler en chans att bli sin egen. En mång­fald av fri­stå­en­de vård­gi­va­re skapar en at­trak­tivare ar­bets­mark­nad. Un­der­sök­ningar visar att per­son­al som ar­be­tar i al­ter­na­tiva vård­former har ett större in­fly­tan­de över sitt ar­be­te och där­med trivs bättre.

Den­na möj­lig­het ville S-rege­ringen re­dan för ett fem­ton­tal år se­dan via lag­stift­ning för­bjuda ge­nom att in­föra en stopp­lag. Nu var vi där igen ef­ter krav från väns­ter­par­ti­et. Socialdemokraterna och Mil­jö­par­ti­et in­stämde. Som väl var röstades för­sla­get ner i riks­dagen.

Om Sverige skall klara de ökade krav som ut­veck­lingen ställer på sjuk­vården måste stela och in­ef­fek­tiva sys­tem som leder till köer och hindrar ut­veck­lan­de re­form­er för­ändras i grunden.
De pri­vat­drivna sjuk­husen S:t Gö­ran i Stockholm, Lundby i Göteborg och Sim­ris­hamn i Skåne är sjuk­hus som ger in­vå­na­rna god vård inom rim­lig tid och till lägre kost­nad än andra sjuk­hus. Pa­ti­enterna är nöjda och det är bra för den of­fent­liga ekonomin. Ändå vill S, MP och V för­bjuda den­na al­ter­na­tiva drifts­form! Obe­grip­ligt om man inte ac­cep­terar ett stel­bent so­cia­lis­tiskt fil­ter över ut­veck­lingen.
Al­li­ans­för­sla­get i Skåne om att öka in­sla­get av al­ter­na­tiva vård­gi­va­re och att driva ett av våra sjuk­hus som personalkooperativ är mer än väl­kom­met.

I en rap­port från Konkurrensverket när stopp­lagen var ak­tu­ell stöddes upp­fatt­ningen att pa­ti­enter får bättre vård om alla goda krafter tas till­va­ra oav­sett vem som äger och driver sjuk­husen. En stopp­lag el­ler ett vinst­för­bud är inte lös­ningen på krisen i vården – snarare tvärt­om.
Det ligger inte i pa­ti­enters in­tres­se att för­bjuda al­ter­na­tiv i sjuk­vården, och den för­enklade ar­gu­men­ta­ti­on som nu talar om vinst­för­bud är un­der­känd av en kraf­tig ma­jo­ri­tet av sak­kun­niga. Konkurrensverket fram­håller i den nämnda rap­porten att vården hela tiden kommer att ställas in­för ökade krav på ef­fek­ti­vi­tets­hö­jan­de åt­gärder. Ut­red­ningen Ef­fek­tiv vård, SOU 2016:2, säger sam­ma sak. Frå­gan är dock om de väns­ter­o­ri­en­te­rade par­tierna kommer att ta åt sig av det­ta.

De senaste fyra årens sta­ti­stik för Re­gi­on Skåne visar att det eko­no­miska un­der­skottet har ökat och köerna har blivit läng­re, ja för­dubblats till operation på fyra år.
I höst är det val och då finns möj­lig­het att rösta bort köerna, vårdens största pro­blem sett i ett pa­ti­ent­per­spek­tiv.

Dagens fråga

Längtar du till nya (och sista) säsongen av Game of Thrones?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×