Sy­stem­bo­la­get kan inte kom­bi­neras med gårds­för­sälj­ning, en­ligt ju­ri­disk ex­per­tis. Foto: TT

Slå vakt om Sy­stem­bo­la­get

Slut­re­plik gårds­för­sälj­ning Skåne.
Gilbert Tri­bo, grupp­le­da­re för Liberalerna i Re­gi­on Skåne, an­klagar mig för att måla upp en mörk bild om kon­se­kvenserna av att tillåta gårds­för­sälj­ning. Han på­står att för­sla­get inte har nå­got med Sy­stem­bo­la­gets av­skaf­fan­de att göra och de kon­se­kvenser det kan få när ut­budet av al­ko­hol ökar.
Jag skulle ald­rig svart­må­la ett för­slag om det inte fanns grund för mitt på­stå­en­de.

Saken är den att Sverige inte kan fa­vo­ri­sera svenska al­ko­hol­till­ver­ka­re om vi vill be­hålla mo­no­polet. Vi måste allt­så välja om vi vill be­hålla den svenska mo­dellen, där vi ute­sluter pri­vata vinst­in­tres­sen i de­talj­han­del med al­ko­hol­drycker, el­ler om vi ska släppa in mark­nads­krafterna.
Om­fat­tan­de forsk­ning visar att det skulle leda till kraf­tigt ökade al­ko­hol­ska­dor. Där­för är det så vik­tigt att vi inte även­tyrar den mo­dellen ge­nom att ex­em­pel­vis ge­nom­föra en för­söks­verk­sam­het med gårds­för­sälj­ning.
En­ligt ju­ri­disk ex­per­tis är det inte sä­kert att man kan ”backa bandet”. Även Fin­land och Norge (inom ramen för EES-av­talet) har fått nej till att kom­bi­nera stat­liga al­ko­hol­mo­no­pol med gårds­för­sälj­ning av tra­di­tio­nellt vin och öl.

Dess­utom visar en en­kät, ut­förd av LRF, att för­sälj­ning ge­nom Sy­stem­bo­la­get är myc­ket vik­tigare en­ligt gårdarnas egna upp­skatt­ningar än att kun­na sälja på gården.
Re­dan idag finns det lag­liga sätt att utöka verk­sam­heten, så­som att öppna en gårds­pub i an­slut­ning till till­verk­ningen och er­bjuda prov­smak­ning. Nå­got som inte leder till att man välter hela vår svenska al­ko­hol­po­li­tik över ända.

Jag ser gär­na att fler fö­re­tag i Skåne skapas och kan växa. Där­för har vi so­ci­al­de­mo­krater sett till att öka stödet till lands­bygds­ut­veck­ling, gör stora in­fra­struk­tur­sats­ningar i bland an­nat Skåne och för­enklar re­gler för fö­re­tag.
Det finns många andra sätt för hur vi till­sam­mans kan bygga Skåne starkare.

En del av det är att slå vakt om den svenska fram­gångs­rika al­ko­hol­po­li­tiken som fö­re­bygger mänsk­liga tra­ge­dier och räddar liv.

Dagens fråga

Brukar du äta falafel?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×