Ge alla unga sam­ma rätt till gra­tis re­sor

Rege­ringen be­slutade un­der bul­ler och bång att ge ung­domar gra­tis kol­lek­tiv­tra­fik un­der som­maren. För att inte ge Vänsterpartiet äran av för­sla­get för­kla­rade ju­sti­tie­mi­nis­ter Morgan Johansson (S) att det var på grund av åt­stram­ningarna i mi­gra­tions­po­li­tiken som det skapades eko­no­miskt ut­rym­me för re­formen.
Men alla ung­domar om­fattas inte. Funk­tions­hind­rade ung­domar som är be­ro­en­de av färd­tjänst får inte rege­ringens fria re­sor. Det har DHR och För­bun­det Unga Rö­rel­se­hind­rade na­tur­ligt­vis pro­te­sterat mot.
I Re­gi­on Skåne har Cen­ter­par­ti­et krävt att alla ung­domar ska be­handlas lika. Även om Cen­ter­par­ti­et hade andra pri­ori­te­ringar i statens bud­get vill C när be­slu­tet nu är fattat att alla unga ska få fria re­sor.
Från den styrande S/MP-ma­jo­ri­teten har en då­lig lös­ning ge­nom­förts. Bara ung­domar i de kom­muner som anlitar Re­gi­on Skåne för färd­tjänsten får fria re­sor. De som bor i andra kom­muner sär­be­handlas ne­ga­tivt. Re­gi­onen borde utan pro­blem kun­na fi­nan­siera avgiftsfria re­sor även i des­sa tio kom­muner.
Det är oac­cep­ta­belt och bryter san­no­likt mot både barn­kon­ven­tionen, dis­kri­mi­ner­ings­lagstiftningen och kom­mu­nal­lagens re­gler om att alla med­bor­ga­re ska be­handlas lika. Det är obe­grip­ligt att inte S och MP är be­redda att lyssna till kraven från DHR och Unga rö­rel­se­hind­rade, vare sig när re­ger­ings­för­slaget ut­formades el­ler på re­gio­nal nivå i Skåne.

Dagens fråga

Har du tagit årets sista dopp i havet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×