”Un­der gal­gen” höll svenska mo­dellen

När parterna på arbetsmarknaden in­såg att en S-rege­ring var be­redd att lag­stifta om strejk­för­bud med an­led­ning av Hamn­arbetar­för­bundets mång­å­riga kon­flikt i Gö­te­borgs hamn öppnades möj­lig­heter för ett när­mast unikt av­tal.
LO, TCO och Saco har gjort upp med Svenskt Näringsliv och Tek­nik­fö­re­tagen om att strejker ska för­bjudas om det re­dan finns kol­lek­tiv­av­tal på en ar­bets­plats. Det är en pa­ra­graf som är di­rekt riktad mot Hamn­ar­be­tar­för­bun­det. Det kan jäm­föras bara med Saltsjöbadsavtalet från 1938, om man ska tro fö­re­trä­da­re för Svenskt Näringsliv.
Den ut­red­ning som ar­bets­mark­nads­mi­nis­ter Ylva Johansson (S) till­satt är näs­tan klar, och de­ras för­slag in­ne­bär ett bredare strejk­för­bud. Men vare sig fack el­ler ar­bets­gi­va­re är po­si­tiva till ut­re­da­rens mo­dell.
Där­för öppnades möj­lig­heten att för­handla di­rekt mel­lan parterna, i god tra­di­ti­on en­ligt den svenska mo­dellen, om en för­änd­ring av strejk­re­glerna, vil­ket varit tabu att dis­ku­tera ti­digare. Att för­sla­get riktar sig mot Trans­ports kon­kur­rent Hamn­ar­be­tar­för­bun­det gjorde det en­klare för LO att ställa upp.
Ylva Johansson har re­dan gett grönt ljus för parternas för­slag. Det kan­ske kan stoppa den för hela svenska ekonomin så för­ödan­de kon­flikten i Gö­te­borgs hamn. Parternas an­svars­ta­gan­de är värt be­röm, även om det skedde un­der gal­gen.

Dagens fråga

Vill du ha ett extra val till riksdagen nästa år?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×