Löfven ris­kerar göra sämsta S-valet se­dan 2010. Foto: TT

SCB kan ge S pa­nik

Socialdemokraterna fick 28,3 pro­cent i SCB:s väl­jar­un­der­sök­ning som för­söker ge svar på hur väl­ja­rna skulle rösta om det var val i dag. Det är vis­ser­li­gen bättre än i de senaste opi­ni­ons­un­der­sök­ningarna, men efter­som SCB brukar ge S lite högre siff­ror än opi­ni­ons­in­sti­tuten är det ingen gläd­je­chock för S.
Tvärt­om, siff­ran är näs­tan den lägsta som nå­gon­sin re­do­visats (un­der Hå­kan Ju­holt och un­der flyk­ting­krisen hösten 2015 var den nå­got lägre) och det är den lägsta som SCB tagit fram så nära ett val.
Vad som är än vär­re är att S all­tid de senaste sex valen fått ett säm­re val­re­sul­tat än SCB:s mät­ning i maj val­året. Då var ändå Löfvens val­re­sul­tat för fyra år se­dan det näst Mona Sah­lins ännu säm­re re­sul­tat fyra år ti­digare det sämsta se­dan den all­männa röst­rättens in­fö­ran­de. I höst kan allt­så ett nytt bot­ten­re­kord slås.
Två fak­torer kan Löfven möj­li­gen sätta sitt hopp till. Många av de väl­ja­re som flytt det senaste halv­året har gått till gruppen osäkra och är där­med lättare att vinna till­ba­ka än de som gått till SD.
Dess­utom visade SCB i no­vem­ber att SD har en stor grupp väl­ja­re som tänker rösta på par­tiet trots att de inte sym­pa­ti­serar med SD. Det är nog de väl­ja­rna S-stra­tegerna hoppas locka med den hårda flyk­ting­po­li­tiken.
Om val­re­sul­tatet liknar SCB måste Ste­fan Löfven gå till tal­mannen dagen ef­ter valet och avgå (an­nars blir han bort­rös­tad). Men kan­ske kan han se­dan göra som hans kol­le­ga i Danmark pla­nerar – bilda en en­par­ti­re­ger­ing och hoppas på stöd av de tra­di­tio­nella mitten-väns­ter­par­tierna samt Dansk folkeparti. SD har inte stängt dörren för Löfven om flyk­ting­po­li­tiken är hård nog.
Sam­ma kal­kyl verka Ulf Kris­ters­son hålla öp­pet för. Men hans kol­le­ga i Danmark, stats­mi­nis­ter Lars Løkke Rasmussen från Venst­re, för­sökte med en en­par­ti­re­ger­ing men gav upp och leder nu en tra­di­tio­nell bor­ger­lig mi­no­ri­tets­re­ger­ing stödd på DF. Det är en var­nings­sig­nal för allt­för högt makt­spel.

Dagens fråga

Har du tagit årets sista dopp i havet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×