Små barn be­höver mind­re barn­grupper

För­skol­lä­ra­rna är miss­nöjda. I helgen de­mon­strerade för­skol­lä­ra­re på många platser, bland an­nat i Malmö, un­der ru­briken För­sko­le­upp­roret. Låt barnen få kosta var grund­bud­skapet.
En un­der­sök­ning från Lä­rar­för­bun­det visar att för stora barn­grupper är det största pro­blemet som för­skol­lä­ra­rna upp­lever. 72 pro­cent tycker så. Kan­ske som en ef­fekt av det an­ser näs­tan lika många att de har för lite tid för pe­da­go­gisk pla­ne­ring av ar­be­tet.
Brist på re­surser till barn med sär­skilda be­hov an­s­es inte vara ett lika stort pro­blem, vil­ket är po­si­tivt. Men 46 pro­cent av för­skol­lä­ra­rna an­ser ändå att det är ett pro­blem, och det är för­stås all­de­les för många.
För­sko­le­upp­roret lik­som Lä­rar­för­bun­dets un­der­sök­ning är na­tur­ligt­vis ett sätt att fo­ku­sera på per­so­nalens ar­bets­vill­kor. Det är nå­got för kom­munerna att han­tera både i för­hand­lingar med facken, vad gäller ar­bets­vill­koren, men ock­så i bud­get­ar­be­tet var­je år.
Att stora barn­grupper inte är bra för särskilt de minsta barnen är ove­der­säg­ligt. Där­för är per­so­nalens upp­fatt­ning värd att ta på stort all­var. Brister i de­ras ar­bets­si­tu­a­tion på­verkar för­stås ock­så barnen.
Staten bör av­hålla sig från att lägga sig i, men KD:s Ebba Busch Thor har fö­re­slagit att den max­taxa som in­fördes ef­ter Gö­ran Pers­sons plöts­liga ut­spel i val­rö­rel­sen 1998 ska höjas nå­got. Rätt tänkt. Det skulle kun­na ge re­surser för att höja kva­li­teten i barn­om­sorgen.

Dagens fråga

Vill du ha ett extra val till riksdagen nästa år?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×