Skat­te­pengarna ska gå till sko­lor, inte till risk­ka­pi­ta­lister, en­ligt de­bat­tören. Foto: TT

Du be­stämmer på val­dagen

Det är nu mind­re än 100 dagar kvar till valet. Ett val som kommer att vara helt av­gö­ran­de för i vil­ken rikt­ning landet ska ut­vecklas och där du har den av­gö­ran­de rösten.
Som so­ci­al­de­mo­krat är jag så klart över­ty­gad om att det är ge­nom en stark och sta­bil väl­färd som vi upp­når det sam­häl­le som så många av oss önskar.
Ett tryggt sam­häl­le.
Ett de­mo­kra­tiskt sam­häl­le.
Ett so­li­da­riskt sam­häl­le.
Ett jäm­ställt sam­häl­le.
Ett sam­häl­le där du som in­di­vid vet att du har vissa skyl­dig­heter, men att det med des­sa ock­så kommer rät­tig­heter värda att slåss för.
Just nu kämpar verk­li­gen vi so­ci­al­de­mo­krater för att se till att det­ta sam­häl­le kommer alla till del.

Ge­nom att ut­bilda dig, ar­beta och be­tala skatt, följa upp­satta lagar och re­gler bi­drar du till ett bättre sam­häl­le för alla. Där­av kan du ock­så ställa krav på att sam­häl­let finns där för dig den dagen du be­höver det.

Du har rätten att kräva att dina barn går i en skola med ut­bildade lä­ra­re. Du har rätten att kräva en sjuk­vård som finns där för dig och din fa­milj den dagen du be­höver den. Du har rätten att kräva en trygg an­ställ­ning med en lön du kan leva på. Du har rätten att kräva möj­lig­het till ut­bild­ning för att kun­na ta ett jobb. Du har rätten att kräva en god om­sorg för dina för­äl­drar. Och du har rätten att kräva att dina skat­te­pengar ska gå till just det­ta.
Den 7 juni kommer vi i Sve­ri­ges riks­dag att ta fajten för att be­gränsa vinster i väl­färden. I äld­re­om­sorgen. I sko­lan. För oss so­ci­al­de­mo­krater är det själv­klart så att våra skat­te­me­del ska gå till fler lä­ra­re och fler händer i vården. Våra skat­te­pengar ska gå till våra barn och våra äld­re. Inte ner i fic­korna på risk­ka­pi­ta­lister.

Ty­värr vet vi re­dan hur den om­röst­ningen kommer att sluta. Vi kommer att för­lora den.
Där­för att Sverigedemokraterna kommer till­sam­mans med de bor­ger­liga par­tierna rösta ner rege­ringens för­slag om be­gräns­ningar av vinster i väl­färden.
Det är per­so­nalen som står för kva­li­teten i för­sko­lan, sko­lan och äld­re­om­sorgen. Det är de som bär väl­färden på sina axlar. Det är ock­så per­so­nal­kost­naden som ut­gör den största kost­naden i de här verk­sam­heterna. Där­för är det i per­so­nalen det skärs ner när vinsterna ska max­i­meras. Där­för är be­man­ningen i vinst­driven skola och om­sorg lägre, vill­koren för per­so­nalen är säm­re och lönerna är lägre.
Och i slut­än­dan är det våra barn och äld­re som drabbas.

Vinst­jakten måste få ett slut. Svenska skat­te­pengar ska an­vändas till det de är av­sedda för. En stark och trygg väl­färd. En väl­färd som gör att du har rätten att kräva en trygg var­dag för dig och för alla andra.
Vi kommer att för­lora om­röst­ningen i Sve­ri­ges riks­dag den 7 juni. Om mind­re än 100 dagar är det val. Och där har DU möj­lig­het att av­göra vil­ket Sverige du vill ha. Till­sam­mans vi bygger ett starkare och tryggare Sverige.

Dagens fråga

Brukar du åka tåg?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×