Arbetsförmedlingens insatser för att lotsa akademiker till rätt jobb behöver stärkas. Foto: TT

Vi behöver ta vara på all kompetens

Sju av tio fö­re­tag har svårt att hitta med­ar­be­ta­re med rätt kom­pe­tens. Sam­ti­digt ökar an­talet ut­ri­kes födda aka­de­mi­ker med enkla jobb.
I sam­band med fi­ran­det av Sve­ri­ges na­tio­nal­dag den 6 juni ordnas med­bor­gar­skaps­ce­re­mo­nier för nya med­bor­ga­re. I år finns Ju­sek på plats vid ce­re­mo­nierna i Lund och Malmö. För­ut­om att gra­tu­lera till med­bor­gar­skapet kommer vi att dela med oss av våra bästa tips och råd för att se till att fler in­vandrade aka­de­mi­ker får kva­li­fi­ce­rade jobb. En­ligt nya siff­ror som Ju­sek har be­ställt från SCB var 55 000 ut­ri­kes födda aka­de­mi­ker över­kva­li­fi­ce­rade för sina jobb 2016 och knappt 10 000 hade så kallade enkla jobb som inte kräver gym­na­sie­kom­pe­tens. To­talt har an­talet in­vandrade aka­de­mi­ker med enkla jobb ökat med näs­tan 17 pro­cent på två år.
I Skåne län fanns 2016 runt 7 100 ut­ri­kes födda aka­de­mi­ker som ar­betade i yr­ken un­der sin ut­bild­nings­ni­vå. Av des­sa ar­betade 5 774 i yr­ken som kräver gym­na­sie­kom­pe­tens me­dan 1 341 ar­betade i så kallade enkla jobb.
Sam­ti­digt visar färska siff­ror från Svenskt Näringsliv att 72 pro­cent av fö­re­tagen har svårt att hitta med­ar­be­ta­re med rätt kom­pe­tens. Att ändå ha ett jobb är väl ändå bättre än att vara ar­bets­lös kan man in­vända. Visst är det så. Men det all­ra bästa är för­stås att ha rätt jobb.
Om in­vandrade aka­de­mi­ker i högre ut­sträck­ning får jobb som mot­svarar de­ras kom­pe­tens skapas en ef­fek­tiv jobb­kedja som fri­gör de en­klare jobben till dem som ­be­höver dem bäst – per­soner utan gym­na­sie­ut­bild­ning. Fel­match­ningen på arbetsmarknaden in­ne­bär ett slö­se­ri för in­di­vid, ar­bets­gi­va­re och samhällsekonomin.
En­ligt be­räk­ningar som Ju­sek låtit göra skulle stats­kas­san stärkas med drygt tio mil­jarder per år om de enkla jobb som i dag ut­förs av in­vandrade aka­de­mi­ker ut­fördes av per­soner med för­gym­na­si­al ut­bild­ning. Det sam­ti­digt som de ut­ri­kes födda aka­de­mi­kerna hade kva­li­fi­ce­rade jobb i sam­ma ut­sträck­ning som in­ri­kes födda aka­de­mi­ker. För att närma sig den kva­li­fi­ce­rade arbetsmarknaden vid si­dan av ett en­klare jobb be­hövs bättre till­gång till väg­led­ning och ut­bild­ning.
Efter­som sex av tio jobb för­medlas via kon­takter, vil­ket in­vandrade aka­de­mi­ker ofta saknar, be­hövs även ett utökat pro­fes­sio­nellt kon­takt­nät. Där­för ef­ter­lyser Ju­sek:

Till­gång till Ar­bets­för­med­lingens in­satser även för fel­matchade an­ställda. När aka­de­mi­ker har jobb som inte mot­svarar de­ras ut­bild­ning bör de kun­na få möj­lig­het till kar­ri­är­väg­led­ning och snabb­spår på del­tid. Till­gång till ut­bild­ning på di­stans och del­tid. När yr­kes­svenska och kom­plet­terande ut­bild­ning vid hög­sko­la finns till­gäng­lig på di­stans och del­tid ökar möj­lig­heten att närma sig den kva­li­fi­ce­rade arbetsmarknaden vid si­dan av ett jobb i hela landet.

Till­gång till pro­fes­sio­nella nät­verk. När fler ak­törer i ci­vil­sam­häl­let bi­drar till are­nor för pro­fes­sio­nellt nät­verkande, liknande det men­tor­skaps­pro­gram för in­vandrade aka­de­mi­ker som Ju­sek driver, ökar chanserna till re­kry­ter­ing. Hur etab­le­ringen av ny­an­lända och ti­digare an­lända i Skåne län och resten av Sverige han­teras nu kommer att på­verka svensk ar­bets­mark­nad och samhällsekonomi un­der lång tid fram­över.
Det en­klaste och snabbaste sättet att lösa kom­pe­tens­bristen är att ta till­va­ra på den kom­pe­tens som re­dan finns i landet.

Dagens fråga

Brukar du åka tåg?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×