Programledarna Camilla Kvartoft och Anders Holmberg i SVT:s partiledardebatt. Foto: TT

Vad är vik­tigast i valet?

Vil­ka frå­gor som är väl­ja­rnas vik­tigaste en­ligt olika opi­ni­ons­un­der­sök­ningar är allt­mer i fo­kus för me­dias be­vak­ning av val­rö­rel­sen. Par­tiernas egna pri­ori­te­ringar kommer i bak­vat­ten – men blir ock­så styrda av des­sa opinionsmätningar.
Både par­tierna och me­di­erna bör bättre ana­ly­sera vad mät­ningarna egent­li­gen säger. Att mi­gra­tions­frå­gan lyfts upp till en av toppo­si­tionerna be­ror på ett par­tis väl­ja­re – Sverigedemokraterna. Det är par­tiets enda pro­fil­frå­ga och det är ock­så de­ras väl­ja­res högsta pri­ori­tet.
Me­dan 64 pro­cent av SD:s väl­ja­re an­ser att det är valets vik­tigaste fråga tycker mind­re än tio pro­cent av öv­riga par­tiers väl­ja­re det­sam­ma. De öv­riga par­tiernas väl­ja­re sprider ut sina pri­ori­te­ringar mer och där­för får det växande SD:s en­si­diga fo­ku­se­ring på in­vand­ringen stort ge­nom­slag i mät­ningarna.
Det in­ne­bär na­tur­ligt­vis inte att mi­gra­tions­frå­gan är oin­tres­sant. Den hör till de tio vik­tigaste frå­gorna även bort­sett från SD:s väl­ja­re. Men par­tierna i öv­rigt bör inse att när många av dem ock­så fo­ku­serar på in­vand­ringen som ett pro­blem är det inte väl­ja­rna i all­män­het utan SD:s väl­ja­re som drivit fram den pro­fi­le­ringen.
För öv­riga par­tiers väl­ja­re är många frå­gor vik­tigare än in­vand­ringen. Det gäller sjuk­vården, sko­lan, mil­jön, väl­färden (främst för S) och in­teg­ra­tionen (främst för M. Där­för vore det klokt av par­tierna att ägna mer tid åt des­sa frå­gor och nå­got mind­re åt in­vand­ringen resten av val­rö­rel­sen.
Me­di­erna, särskilt SVT som styr de vik­tigaste par­ti­le­dar­de­batterna, bör ock­så vär­dera väl­jar­un­der­sök­ningarna mer in­tel­li­gent. Om det är jour­na­listerna och inte par­tierna som helt ska styra vad som får dis­ku­teras kan­ske programledarna ska hoppa över in­vand­ringen nästa gång och låta de frå­gor som de andra par­tierna prio­ri­terar högst vara med mer i de­batten.
Opinionsmätningarnas ty­ran­ni är ett pro­blem inom po­li­ti­ken. Att vär­dera re­sul­taten uti­från mät­ningarnas un­der­lag kan minska pro­blemen.

Dagens fråga

Har du tagit årets sista dopp i havet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×