Oför­stånd och dum­het kan hota liv

Att ung­domar på allt fler platser i landet kastar sten på rädd­nings­per­so­nal vid olyc­kor, ibland iscen­satta bara för nö­jet att få an­gripa blå­ljus­per­son­al, är ett växande pro­blem som fått stor upp­märk­sam­het. Skärpta straff för an­grepp på blå­ljus­per­son­al har fö­re­slagits.
I helgen visade det sig att det är långt ifrån bara ung­domar i ut­satta om­rå­den som skapar all­var­liga pro­blem för rädd­nings­per­so­nal. Vid två drunknings-olyckor i lör­dags hindrades rädd­nings­per­so­nalen från att göra sig jobb av oför­stån­diga, sen­sa­tions­hung­riga vuxna män­ni­skor som stod i vägen, som lyfte upp sina barn för att de skulle se bättre och som där­med för­senade och för­svårade rädd­nings­ar­be­tet. Att det skulle på­ver­kat ut­gång­en, när två per­soner dog, kan po­lisen inte säga, men bara risken för att det kan ha skett borde få dem som satte sin egen ny­fi­ken­het fram­för an­dras liv att tänka en gång till. Nästa gång kan det vara de­ras barn, som en po­lis skrev på Face­book.
Det har länge påpekats av po­lis och rädd­nings­tjänst att det ofta är svårt att komma fram vid tra­fik­olyc­kor efter­som många tra­fi­kanter stannar med sina bilar och för­söker titta och fo­to­gra­fera istäl­let för att un­der­lätta rädd­nings­ar­be­tet. Nu har det allt­så skett även vid bad­platser när män­ni­skor håller på att drunkna.
Även så­dana fall bör kunna ge hårda straff, även om po­lisen vid rädd­nings­ak­tionerna knappast kan prio­ri­tera att iden­ti­fiera des­sa ”hy­e­nor”.

Dagens fråga

Vill du ha ett extra val till riksdagen nästa år?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×