Allt fler vinodlingar har etablerats i Sverige och deras verksamhet skulle vinna på om gårdsförsäljning blir möjligt. Foto: TT

Gårdsförsäljning bra för Skåne

I en de­batt­ar­ti­kel den 25 maj målar den so­ci­al­de­mo­kra­tiska riks­dags­le­da­moten Hil­le­vi Larsson upp en mörk bild av kon­se­kvenserna av det be­slut om att tillåta gårds­för­sälj­ning i be­gränsad skala, som ny­li­gen togs av Riks­dagen.
Låt mig slå fast en gång för alla – gårds­för­sälj­ning har in­get med al­ko­ho­lism att göra. Ingen är ute ef­ter att av­skaffa Sy­stem­bo­la­gets mo­no­pol.
Det Liberalerna har tagit ini­tia­tiv till är att Skåne ska bli för­söks­re­gi­on för gårds­för­sälj­ning av vin och öl. Det ligger nu en an­sö­kan om det­ta på rege­ringens bord. En för­söks­pe­ri­od kommer att bli ett ut­märkt sätt att pröva frå­gan om gårds­för­sälj­ning verk­li­gen är i kon­kur­rens med Sve­ri­ges de­talj­han­dels­mo­no­pol.

Tvärt­emot vad Hil­le­vi Larsson säger, har ut­red­ningarna som gjorts i det­ta ämne, fak­tiskt visat att det skulle gå att ha gårds­för­sälj­ning i be­gränsad skala och be­hålla Sy­stem­bo­la­gets mo­no­pol.
Vik­tigt att un­der­stryka är att frå­gan hit­tills inte har prövats av EU-dom­stolen, då Sverige inte har haft nå­gon liknande för­söks­verk­sam­het ti­digare.

Stödet för gårds­för­sälj­ning i Skåne är starkt bland vin­od­la­re, bryg­ga­re och all­män­het. Skåne är tra­di­tio­nellt känt för sin mat- och dryckes­pro­duk­tion.
In­tres­set för att odla vin har växt kraf­tigt de senaste åren, och i dag odlas och till­verkas mer­par­ten av svenskt vin i Skåne, där sam­man­lagt drygt 40 gårdar ägnar sig åt små­ska­lig och hant­verks­mäs­sig vin­od­ling. Där­till kommer ett sta­digt an­tal växande mi­kro­bryg­ge­rier.

Om Re­gi­on Skåne blir för­söks­re­gi­on för gårds­för­sälj­ning skulle de po­si­tiva ef­fekterna bli på­tag­liga och lång­sik­tiga.
För vin­od­la­rna och bryg­ga­rna in­ne­bär det att de kan locka sina gäster med att inte bara prov­smaka de­ras drycker, utan ock­så ha möj­lig­het att köpa med sig ett par flas­kor från sitt be­sök på gårdarna. Det ökar at­trak­tions­kraften i den skånska tu­rism­när­ingen och skapar fler ar­bets­till­fäl­len. Där­ut­över upp­muntrar det fler att bli ent­re­pre­nörer och där­med skapa en levande lands­bygd.
Det ligger i hela Sve­ri­ges in­tres­se att vi får en mer at­trak­tiv lands­bygd utan­för tät­orterna.

Det är oer­hört be­klag­ligt att po­li­ti­ker som Hil­le­vi Larsson, som i egen­skap av skånsk riks­dags­le­da­mot ska verka för ett starkt Skåne, inte kan se allt det po­si­tiva som gårds­för­sälj­ningen skulle in­ne­bära för skå­ningarna, utan istäl­let ägnar sig åt att ”måla fan på väggen”.

Dagens fråga

Brukar du åka tåg?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×