Inför ett nationellt vaccinationsprogram mot lunginflammation, kräver Christoph Varenhorst, Pfizer.

Fler vaccinationer räddar liv

För snart två år sedan föreslog Folkhälsomyndigheten till regeringen att vaccin mot bland annat influensa och pneumokocker (lunginflammation) ska ingå i ett första nationellt vaccinationsprogram för riskgrupper. Sedan dess har förslaget legat på regeringens bord i väntan på beslut.

För Region Skåne skulle förslaget minska behovet av sjukhusvård och sjukskrivningar. Bara inom slutenvården i Region Skåne kostar behandling av lunginflammation drygt 331 miljoner kronor per år. Även om Region Skåne har en täckningsgrad som ligger något över rikssnittet nås inte Världshälsoorganisationen WHO:s målsättning när det gäller influensavaccinering av riskgrupper.
I regeringsförklaringen 2014 utlovade regeringen insatser för att förbättra folkhälsan. Mandatperioden lider nu mot sitt slut, och vi bör fråga oss varför så lite har hänt?
Årligen dör hundratals, ibland tusentals, personer i Sverige direkt eller indirekt på grund av influensa och pneumokockinfektion.

Lunginflammation, som ofta orsakas av pneumokocker, är den ledande orsaken till död orsakad av infektioner i Europa.
Risken att dö av lunginflammation ökar avsevärt med stigande ålder. Även om pneumokocker också orsakar mindre allvarliga infektioner som öron-och bihåleinflammation, har personer med vissa kroniska sjukdomar och nedsatt immunförsvar större risk för ett allvarligt sjukdomsförlopp med blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation.

Pneumokocksjukdom kan inte bara vara förödande för den enskilda patienten, utan innebär även en avsevärd börda för sjukvården och samhället. Idag kostar behandling av lunginflammation inom slutenvården i Region Skåne, drygt 331 miljoner kronor per år. Kostnaden är beräknad på de 5 805 vårdtillfällen i slutenvård för lunginflammation som Region Skåne rapporterade till Socialstyrelsen 2016. Skulle öppenvårdsbesök (patientbesök på vårdcentral) och kostnader för sjukförsäkringen (produktivitetsförluster för samhället) räknas in är kostnaden betydligt högre.

Enligt Folkhälsomyndighetens beräkningar vore det därför kostnadseffektivt att införa ett särskilt program för pneumokockvaccination för riskgrupper, det vill säga barn och vuxna med kroniska underliggande sjukdomar. Med ett sådant nationellt vaccinationsprogram, likt det som idag framgångsrikt finns för barn, skulle vårdbehovet kunna minska avsevärt, både genom att minska belastningen på akutmottagningar, minska antal vårdtillfällen och frigöra vårdplatser och tid för vårdpersonal samt minska antalet sjukskrivningar. Vaccinationer är jämte förbättrad hygien och antibiotika ett framgångsrikt verktyg i arsenalen för infektionsbekämpning.

I väntan på ett beslut av regeringen är det olika hur dessa vacciner erbjuds riskgrupper ute i landet enligt Folkhälsomyndighetens icke-bindande rekommendation. Att vi ännu inte har ett regeringsbeslut om nationellt vaccinationsprogram för riskgrupper resulterar därför i en ojämlik vård där särskilt utsatta grupper ibland inte blir vaccinerade. Detta drabbar särskilt de delar av Sverige där landstingen och kommunerna ännu inte tagit initiativ till att på bred front implementera Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Faktum är att täckningsgraden för influensavaccination idag i riket ligger strax under 50 procent, och i Region Skåne är den 54 procent, vilket betyder man inte når upp till Världshälsoorganisationens (WHO) målsättning om 75 procent vaccinerade. Detta kan jämföras med det nationella barnvaccinationsprogrammet där täckningsgraden i riket är cirka 97 procent.

Ett införande av ett nationellt vaccinationsprogram för influensa och lunginflammation skulle innebära både bättre hälsa för många människor och minskade vårdkostnader för Region Skåne. Nu hoppas vi att regeringen tar denna unika chans att prioritera förebyggande insatser och skapa jämlik vård för alla genom att besluta om att införa bred vaccination för riskgrupper.

Dagens fråga

Brukar du åka tåg?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×