Det behövs 135 000 fler anställda inom välfärden, enligt fackförbundet Kommunal. Foto: TT

Mer personal behövs i vården

Kraven är höga från med­bor­ga­rna som vill att väl­färds­tjänsterna ska ha hög kva­li­tet och stor till­gäng­lig­het. Kva­li­ta­tiva, bra väl­färds­tjänster och nöjda med­bor­ga­re går hand i hand med mo­ti­verade, yr­kes­stolta och pro­fes­sio­nella med­ar­be­ta­re.
Men ar­bets­dagarna för per­so­nalen inom om­sorgen är tunga med då­lig ar­bets­mil­jö, tunga lyft och stres­siga dagar. Fram­för­allt be­höver med­lemmarna i Kom­mu­nal fler kol­le­gor.
En­ligt Kom­mu­nals be­räk­ningar be­höver det an­ställas 135 000 fler i väl­färden un­der den kommande man­dat­pe­ri­oden.

Kom­mu­nals med­lems­un­der­sök­ning visar att dagens be­man­ning inte räcker för att upp­rätt­hålla den kva­li­tet Sverige vill ha i äld­re­om­sorgen. Nära var­an­nan un­der­skö­ters­ka an­ser att be­man­ningen är så låg att det in­ne­bär en risk för de äld­re minst nå­gon dag per vecka.
Forsk­ning iden­ti­fierar brist på kon­ti­nui­tet, tid och hand­lings­ut­rym­me som de en­skilt största hoten mot en kva­li­ta­tiv äld­re­om­sorg.

Per­so­nal­bristen blir allt­mer akut och rap­porterna in­för som­maren är inte bättre. En­ligt Kom­mu­nals be­räk­ningar be­höver det re­kry­teras drygt 50 000 un­der­skö­ters­kor och vård­bi­trä­den till kom­munerna un­der kommande man­dat­pe­ri­od. Där­till be­hövs 24 000 ny­re­kry­ter­ingar på grund av alla pen­sions­av­gångar mel­lan år 2018-2022.
At­trak­tions­kraften för att jobba i väl­färden måste öka och många fler be­höver välja att ut­bilda sig inom vård och om­sorg. Där­för bör kom­muner er­bjuda elever en ga­ran­terad tillsvidareanställning ef­ter ge­nom­gången gym­na­sie­ut­bild­ning inom vård och om­sorg. I flera kom­muner har Kom­mu­nal till­sam­mans med ar­bets­gi­va­rna kommit över­ens om är göra just så, nu borde samt­li­ga ar­bets­gi­va­re i Skånes 33 kom­mun ta ef­ter det goda ex­em­plet.

Men äld­re­om­sorgens ut­ma­ningar handlar inte en­bart om be­hoven av ny­re­kry­ter­ingar. Det handlar lika myc­ket om att få de re­dan an­ställda att stanna. Kom­mu­nals med­lems­un­der­sök­ning visar att fler än var fjär­de med­lem inom äld­re­om­sorgen vill byta yrke inom tre år.

För att säkra kom­pe­tensen bland fram­tidens an­ställda vill Kom­mu­nal bland an­nat att per­so­nalen ska ha vård- och om­sorgs­ut­bild­ning och att un­der­skö­ters­kor får en yr­kes­le­gi­ti­ma­tion.
Kom­mu­nal vill även se fler tillsvidareanställningar och att hel­tids­ar­be­te blir norm.

Äld­re­om­sorgen för­bättras bäst ge­nom fler ut­bildade kol­le­gor, mind­re minutstyrning, och fler när­va­ran­de chefer med för­ut­sätt­ningar att ar­beta fö­re­byg­gan­de för en god ar­bets­mil­jö.
Med des­sa lös­ningar går det att för­ändra. En bra ar­bets­mil­jö är av­gö­ran­de för att äld­re­om­sorgen inte ska drä­neras på kun­skap och er­fa­ren­het.

Dagens fråga

Brukar du åka tåg?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×