Ungas stress kan påverkas av den ständiga uppkopplingen via mobilen. Foto: TT

Sam­häl­let sviker de unga

Det är orim­ligt att låta trenden av ökad psy­kisk ohäl­sa bland barn och unga fort­sätta utan att åt­gärda or­sakerna. Idag är näs­tan alla sats­ningar och för­sök att mot­verka psy­kisk ohäl­sa in­riktade på symp­tomen. Des­sa in­satser be­hövs, men är otill­räck­liga.
Or­sakerna till den psy­kiska ohäl­san är många. Själv­fal­let är det de sys­tem, struk­turer och normer som ge­nom­syrar vårt sam­häl­le som för­or­sakar psy­kisk ohäl­sa och fram­för allt att fler drabbas.
En­ligt en rap­port från So­ci­al­sty­rel­sen är det drygt 190 000 barn och unga mel­lan ål­drarna 10 och 24 som lider av psy­kisk ohäl­sa.
De senaste tio åren har det varit en skrämmande ök­ning. För ål­drarna 10 till 17 har an­delen sjuka för­dubblats och för ål­drarna 18 till 24 är det en ök­ning med 70 pro­cent.

Folk­häl­so­myn­dig­he­ten visar i en ny un­der­sök­ning att en av de största or­sakerna till psy­kisk ohäl­sa är stress. Vil­ka är då or­saken till att barn och unga upp­lever allt mer stress? Själv­fal­let är svaret mång­fa­cet­te­rat. Vi ser idag att män­ni­skor för­väntas leva snabbare och snabbare. Livets ökade has­tig­het går ock­så att se på för­vänt­ningarna som ställs fram­för allt på barn och unga vuxna.

En un­der­sök­ning gjord av De­loit­te visar att drygt 20 pro­cent av svenskarna tittar på te­le­fonen över 50 gånger om dagen. En siff­ra som kan an­tas vara myc­ket högre bland barn och unga. Den stän­diga när­va­ron på so­ci­ala me­di­er, upp­da­ter­ing ef­ter upp­da­ter­ing, allt för att jäm­föra sig och pre­sen­tera en för­skönad bild av verk­lig­heten.
Det­ta stän­diga jäm­fö­ran­de ger många ån­gest och leder till stress över att de­ras egen var­dag inte är som an­dras på so­ci­ala me­di­er.

Även pressen som sätts på barn och unga från ti­dig ål­der har en stor in­ver­kan. Ökad seg­re­ga­tion, be­tygs­hets och ned­skär­ningar i sko­lan un­der Alliansregeringen, som sko­lorna ännu inte helt åter­hämtat sig från, har re­sul­terat i för lite tid med lä­ra­re. Det­ta in­ne­bär att män­ni­skor idag från ung ål­der har många hin­der som ställs upp.
Även som vuxen orsakar slimmade ar­bets­platser stress. Fram­för allt är tra­di­tio­nellt kvin­no­do­mi­ne­rade yr­kes­ka­te­go­rier drabbade av det­ta, en­ligt fack­för­bundet Uni­onen.
Många unga går dess­utom runt på osäkra an­ställ­ningar un­der långa pe­ri­oder. Och gränsen mel­lan ar­be­te och fri­tid suddas ut.

Det krävs in­satser från många in­stanser för att minska den ga­lop­perade ökade psy­kiska ohäl­san. Vi måste åt­gärda or­sakerna, inte bara symp­tomen. Vi måste fort­sätta att ut­veckla väl­färden.
Höstens val står fak­tiskt kring det­ta. Alliansen har in­för höstens val varit tyd­lig att de väljer att gå till val på skat­te­sänk­ningar, till­ba­ka­dra­gan­de av kli­mat­sats­ningar och minskad ar­be­ts­trygg­het.

Vi gröna vill nå­got an­nat. Det krävs istäl­let att vi satsar mer på sko­lan; minskar be­tygs­hetsen, bryter seg­re­ga­tionen. Trygga de ar­bets­rätts­liga vill­koren för an­ställda. Ökad till­gäng­lig­heten till så­väl pri­mär­vården som psy­kia­trin och barn- ung­doms­psy­kia­trin.
För egen del måste vi våga att koppla ner. Låt inte sam­häl­let dik­tera has­tig­heten på ditt liv.

Dagens fråga

Brukar du åka tåg?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×